velikost textu

Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi
Název v angličtině:
Advance directives and its realisation in current practice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Šnajdarová
Vedoucí:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Id práce:
210039
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dříve vyslovená přání, rozhodování o následné péči
Klíčová slova v angličtině:
Previously expressed wishes, advance care planning
Abstrakt:
Bibliografická citace Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi [rukopis]: Diplomová práce / Lenka Šnajdarová, vedoucí práce: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D, Praha, 2018, Anotace Cílem diplomové práce je hledání odpovědi na otázku:„Jaké jsou příčiny malého využívání dříve vysloveného přání v praxi z pohledu odborníků?“Text je rozdělen na část teoretickou, metodologickou a analytickou. V teoretické části autorka konceptualizuje základní pojmy z hlavní výzkumné otázky a uvádí čtenáře do kontextuálních souvislostí. Metodická část odkrývá metodické zázemí výzkumu, který byl realizován kvalitativní výzkumnou strategií prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vybranými odborníky na problematiku dříve vyslovených přání. V analytické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, které diplomantka komparuje s teoretickými kořeny. Účastníci výzkumu spatřují příčiny nízkého využívání dříve vysloveného přání v malé informovanosti o jeho existenci, dále v nejasné právní podobě a s ní souvisejících obav z možných právních postihů a v neposlední řadě to mohou být příčiny etického a osobního původu. Klíčová slova Dříve vyslovená přání, nemoc, autonomie, příčiny, praxe
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma work is to search the answer to question: What are the causes for little use of advanced directives in real life from expert’s point of view? Text is separated into theoretical part, methodological and analytical. In theoretical part, the autor is conceptualising basic terms from main research question and is leading the revers into the context. Methodological part is revealing the background of the research, which was carried out by qualitative research strategy through half-structured interviews with chosen experts in problems with advanced directives. In analytical part are presented results of research, which the autor is comparing to theoretical roots. Particiapnts of the research are seeing the causes of little use in advanced directives in little information about its existence, in legal format and its rising concerns from possible legal punishment and last but not least it can be caused by ethical and personal background. Keywords Advanced directives, illness, autonomy, causes, practise.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Šnajdarová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Šnajdarová 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Šnajdarová 235 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 154 kB