velikost textu

Žákovské strategie při řešení matematických slovních úloh s mimoškolním kontextem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žákovské strategie při řešení matematických slovních úloh s mimoškolním kontextem
Název v angličtině:
The Pupils‘ Strategies of Mathematical Word Solving Problems With Real-Life Context
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nicole Gruberová
Vedoucí:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Páchová
Id práce:
210030
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
matematika, slovní úlohy, strategie, kontext
Klíčová slova v angličtině:
mathematics, word problems, strategies, context
Abstrakt:
Abstrakt V mé bakalářské práci jsem se zabývala řešením matematických slovních úloh žáky prvního stupně základní školy. Vedla jsem rozhovory s šesti žáky třetí třídy, při kterých byli instruováni řešit zadané slovní úlohy, a zároveň své myšlenkové operace a řešitelské strategie se mnou sdílet. Snažila jsem se pochopit, jak v řešení postupují, a odkud pramení jejich nejčastější chyby. Soustředila jsem se především na způsob, jakým byly úlohy formulovány, a které slovní obraty dětem pomáhají nebo je naopak matou. Konkrétně jsem se zaměřovala na kontext využitý v úlohách – jeho atraktivita i způsob podání, a jak s ním děti v průběhu řešení nakládají. Informace k prospěchu dětí a k rozdílu mezi úlohami z mého souboru a běžnými úlohami mi byla poskytnuty prostřednictvím rozhovoru s třídní učitelkou dětí z mého souboru. Výzkum ukázal, že děti se ve svých řešitelských strategiích velmi liší na základě toho, zda u nich převažuje intuitivní, či analytické myšlení. Výskyt nestandartního kontextu coby motivačního faktoru se prokázal, ovšem nepřesvědčivé výsledky byly vidět v jeho roli jako kognitivního pomoci. V případě délky kontextu, opět záviselo, zda převažuje intuitivní či myšlení analytické, či zda se dítě soustřeďuje mechanicky na signální slova. Vliv souběžného vedení a dopomoci se ukázal jako významný. Klíčová slova matematika, slovní úlohy, strategie, kontext
Abstract v angličtině:
Abstract In my thesis I concentrated on mathematical problem solving by pupils at elementary school. I lead interviews with six 3rd grade children, during which they were instructed to solve the problems as well as to share their stream of thoughts concerning their solving strategies with me. I tried to understand the ways how they solve the problems and where their mistakes stem from. My attention focused on the ways the problems were formulated and what specific words may have either helped or distracted the children while the problem solving. The special attention was paid to contextual information which children use during the solving of word problems – its attractivness as well as the way it is served to them. The information about the childrens´ school results and the difference between word problems from my set and the regular ones I gained from an interview with the school teacher of the children from my research group. The research showed that the difference between intuitive and analytical way of thinking had the most crucial impact on the strategies the children chose during the word problem solving. The occurence of non-standard context as a motivator was proved, however it was not so in the case of it in a role of a cognitive help. This impact was not proved surely. Concerning the length of the contextual information it was again influenced by the prevalence of intuitive or analytical way of thinking, and the different result brought the children focused solely on key words. The effect of the collateral guidance while problem solving was of a great significance. Key words mathematics, word problems, strategies, context
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicole Gruberová 920 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nicole Gruberová 2.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nicole Gruberová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nicole Gruberová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Páchová 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB