velikost textu

Historický vývoj gramatické tradice hindštiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj gramatické tradice hindštiny
Název v angličtině:
Historical development of the Hindi grammatical tradition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Stahl
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Id práce:
210025
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Indologie (INDL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hindština|urdština|hindustánština|gramatická tradice|ergativita|absolutiv|verbo-verbální výrazy
Klíčová slova v angličtině:
Hindi|Urdu|Hindustani|grammatical tradition|ergativity|absolutive|verbal expresions
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá historickým vývojem gramatické tradice hindštiny, přičemž se zaměřuje především na vybraná specifika hindské gramatiky – ergativní kostrukce, absolutiv, verbo-verbální výrazy. Práce má za cíl srovnat a objasnit vývoj chápání výše zmíněných jazykových jevů a zjistit, jaký byl přístup jednotlivých autorů gramatik k hindštině, jakou terminologii používali, a jakou roli hrálo jejich vzdělání a poměry, ze kterých přicházeli. Zároveň se práce zabývá samotným důvodem vzniku jednotlivých gramatik v kontextu historického vývoje území indického subkontinentu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the historical development of the grammatical tradition of Hindi languages, focusing mainly on selected specifics of Hindi grammar – ergative constructions, absolutive, and verbo-verbal expressions. The aim of this thesis is to compare and clarify the development of understanding of the above mentioned language phenomena and to find out what was the approach of individual authors to Hindi, what terminology they used, and what role their education and the background conditions played. At the same time, the thesis deals with the very reason of the origin of individual grammars in the context of historical development of the Indian subcontinent.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Stahl 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Stahl 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Stahl 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 152 kB