velikost textu

Terénní práce s ženami sexuálně vykořisťovanými v prostituci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terénní práce s ženami sexuálně vykořisťovanými v prostituci
Název v angličtině:
Specifics od Field Work with Women exploited in the Sex Industry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Minářová
Vedoucí:
Mgr. DiS Dana Staňková
Oponent:
Mgr. Irena Pouchlá
Id práce:
210015
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ženy v prostituci; sexuální vykořisťování; obchodování s lidmi; terénní práce; psychosociální intervence; misie; duchovní doprovázení; OM ČR; OM International.
Klíčová slova v angličtině:
Women in prostitution; sexual exploitation; human trafficking; field work; psychosocial intervention; mission; spiritual accompaniment; OM Czech Republic; OM International.
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem sexuálního vykořisťování žen v prostituci z pohledu terénní sociální práce a činnosti křesťanské misijní NNO – OM Česká republika (OM ČR). Seznamuje s problematikou prostituce a sexuálního vykořisťování jako úzce propojených negativních jevů ve společnosti. Rozebírá soudobé teoretické pozice a typy právních úprav prostituce v různých zemích včetně ČR. Dále popisuje metodu terénní práce a její aplikaci na cílovou skupinu žen v prostituci, obecné znaky i specifika osob sexuálně vykořisťovaných. Podrobněji se věnuje zásadám terénní práce s touto společensky stigmatizovanou skupinou. Popis praxe OM ČR je uveden připomenutím biblických východisek misie, diakonie a pastorace, a principů úsilí o sociální spravedlnost, holistického přístupu k člověku a zapojení křesťanů do sociální práce. Tato východiska a principy jsou zároveň uplatňovány ve službě OM ČR, mimo jiné i při práci v terénu se sledovanou cílovou skupinou. Jednotlivé aspekty praxe jsou podrobně rozepsány.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the topic of sexual exploitation of women in prostitution from the perspective of field social work and the activities of the Christian mission NGO – OM Czech Republic (OM ČR). It introduces the issue of prostitution and sexual exploitation as closely- linked negative phenomena in society. It analyzes contemporary theoretical positions and types of legal regulations of prostitution in different countries, including the Czech Republic. It also describes the method of field work and its application to the target group of women in prostitution, general characteristics, and the specifics of sexually exploited persons. It deals in greater detail with the principles of field work with this socially stigmatized group. The work of OM ČR is introduced by recalling the biblical paradigms of missions, the deaconry and the pastorate, and the principles of the pursuit of social justice, the holistic approach to man, and the involvement of Christians in social work. These paradigms and principles are also used in the ministry of OM ČR, including during field work with the target group. The individual aspects of the work are described in detail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Minářová 777 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Minářová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Minářová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. DiS Dana Staňková 839 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Pouchlá 1.14 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB