velikost textu

Pozůstalostní řízení se zaměřením na řešení sporných otázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozůstalostní řízení se zaměřením na řešení sporných otázek
Název v angličtině:
Inheritance procedings with focus on resolution of succession disputes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Benko
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
210010
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozůstalostní řízení, sporné otázky v pozůstalostním řízení, řešení sporných otázek
Klíčová slova v angličtině:
inheritance proceedings, succession disputes, resolution of succession disputes
Abstrakt:
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ŘEŠENÍ SPORNÝCH OTÁZEK Klíčová slova: pozůstalostní řízení, sporné otázky v pozůstalostním řízení, řešení sporných otázek Přestože je pozůstalostní řízení pravidelnou agendou pouze jediného právnického povolání v České republice – notářů – je vhodné mu ze strany ostatních členů právnické obce věnovat pozornost alespoň do té míry, aby o něm měli obecný přehled. Tato znalost pak najde uplatnění nejen v jejich profesní, ale i soukromé sféře. Příslušníci advokátního stavu pak musí mít tyto znalosti podstatně širší a hlubší, neboť při jejich zastupování v řízení před notářem jako soudním komisařem mohou vzniknout a také vznikají situace, kdy je sporné, zda je někdo dědicem, jaký majetek tvoří pozůstalost, aj. Cílem této práce tedy zejména je podat širší odborné veřejnosti výklad o pozůstalostním řízení, který dodá obecný přehled o jeho běžném i komplikovanějším průběhu, upozorní na potenciálně vzniknuvší spory a sporné otázky, a členům notářské obce pomoci s každodenním výkonem soudního komisariátu a přispět jasnějšímu a jednotnějšímu řešení (nejen) sporných otázek v pozůstalostním řízení. První polovina této práce je věnována vývoji a teoretickému pozadí pozůstalostního řízení s tím, že se jej snaží v podstatných bodech chronologicky kopírovat. Jsou zde rozebrány jeho jednotlivé fáze, které mohou, ale nemusí nastat, není-li žádná pozůstalost k projednání. Po zjišťování okruhu účastníků, od kterých se získává většina údajů o jmění zůstavitele, je rozebráno zastavení řízení, potenciálně problematické vypořádání SJM zůstavitele, následované ochranou dědiců a věřitelů. Závěr této části je věnován odúmrti, likvidaci pozůstalosti a jejímu dodatečnému projednání, ve kterých se také mohou vyskytnout některé sporné otázky. Druhá část práce se věnuje výlučně sporným otázkám, kdy se od přehledu kategorií sporných otázek přechází do způsobů jejich řešení. Nejprve sporných otázek právních, které nevyžaduje víc než právní posouzení, až po sporné otázky skutkové, kde záleží na jejich povaze, zda notář projedná pozůstalost bez zřetele k nim, musí vyčkat na jejich vyřešení obecným soudem v civilním sporném řízení, anebo je dokonce musí sám v nesporném pozůstalostním řízení vyřešit. Po tomto výkladu, který obsahuje také možná interpretační a aplikační řešení problematických částí právní úpravy, následuje obligátní snaha o konstruktivní kritiku s návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
INHERITANCE PROCEEDINGS WITH FOCUS ON RESOLUTION OF SUCCESSION DISPUTES Key Words: inheritance proceedings, succession disputes, resolution of succession disputes Although the inheritance proceedings is a regular agenda of just one of all the legal professions in the Czech Republic - notaries - it is recommended to pay attention to it by other members of the legal community at least to the extent so that they have a general overview of it. This knowledge then might be found useful not only in a professional career but also in the private sphere. Attorneys must possess this knowledge considerably wider and deeper, because while representing their clients before a notary as a judicial commissioner may and actually do arise disputes over being an heir of a deceased individual, what an estate of the deceased individual include or not etc. The aim of this thesis is, in particular, to expound to the wider professional public inheritance proceedings, to provide general overview of its regular process and possible difficulties that may appear, to point out potential succession or other related disputes, and to help members of the notary community with their day-to-day business and unified and clear resolution of succession disputes arose in inheritance proceedings. The first part of this thesis is devoted to the historical development and theoretical background of the inheritance proceedings and tries to correspond with its chronology. There are described particular stages which ordinarily occur if there exists estate of the deceased individual. After finding of parties to the proceedings from which most of the information on the deceased individual assets are obtained, there is mentioned discontinuation of the proceedings, potentially problematic marriage property settlement, and protection of heirs and deceased individual’s creditors. The end of this part contains escheat, liquidation of the estate property and additional following inheritance proceedings, all might content some succession or other related disputes. The second part of this thesis is devoted exclusively to succession and other disputes, the overview of the categories of succession and other related disputes is followed by ways of their resolution and/or settlement. First, law interpretation disputes that are easily resolved by notary himself or herself, second, disputes of facts whose resolution depends on their nature whether a notary may go on without regard on them, or just wait until deciding a civil court in civil proceedings, or a notary himself or herself has to resolve them during inheritance proceedings. Aforesaid parts of this thesis, which include also possible interpretative and application solutions of problematic parts of the legislation, are followed by an obligatory effort to give constructive criticism with de lege ferenda proposals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Benko 858 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Benko 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Benko 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 293 kB