velikost textu

Vybrané otázky dokazování ve věcech péče o nezletilé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky dokazování ve věcech péče o nezletilé
Název v angličtině:
Selected issues proof of custody of minors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Behr
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
210008
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dokazování, odklon, konflikt.
Klíčová slova v angličtině:
Proving, deflection, conflict.
Abstrakt:
Abstrakt: Dokazování ve věcech péče o nezletilé vyžaduje multidisciplinární přístup, protože poměry v rodině prochází významnými změnami, přičemž soudní rozhodnutí musí hledat zájem dítěte především pro dobu budoucí. Takový přístup není omezen jen na vlastní dokazování klasickými důkazními prostředky, nýbrž se přihlíží i k výsledkům procesních odklonů, jako např. k mediaci, rodinné terapii, péči na zkoušku. Co do jednotlivých důkazních prostředků je nutné zdůraznit, že názor dítěte nemusí být zjištěn vždy přímo, že pravost a správnost listiny by měla být hodnocena pomocí domněnek, určených hmotným právem, a že znalecké posudky mají představovat až krajní řešení rodičovského konfliktu. Nalézání dohody může pomoci i poskytnutí většího časového rámce, jakož i poučení soudu o délce a nákladnosti řízení, v němž by musel soud vyčkat na znalecký posudek. Správné uchopení dokazování pomáhá řešit nejčastější konflikty rodičů, a to na téma střídavé péče, nebo na téma výše dlužného výživného. Ústavním soudem vyložená presumpce střídavé péče není správná, protože upřednostňuje rovnost rodičů před zájmem dítěte a protože ukládá státu důkazní břemeno, ačkoli je povinen dodržet zásadu vyšetřovací. Sebekriticky a s nadhledem je nutné si uvědomovat limity dokazování, kdy nemůže nahradit životní pouto, např. mezi osvojencem a osvojitelem. Výsledky české rekodifikace civilního práva procesního lze hodnotit kladně pouze v otázce upuštění od soukromých znaleckých posudků. Jejím negativem je především nepropojenost s nespornými řízeními a vnášení nových konceptů bez náležitého vyhodnocení jak v zemi původu, tak v podmínkách české procesní praxe. Jako příklad takového přístupu lze uvést změnu pojetí výslechu strany, která může založit trestní odpovědnost, nebo popírání pravosti soukromých listin bez řádného přihlédnutí k úpravě občanského zákoníku.
Abstract v angličtině:
Abstract: Proficiency in the care of minors requires a multidisciplinary approach because family circumstances are undergoing significant changes, and the court decision must look for the interest of the child, especially for the future. Such an approach is not limited to its own evidence by classical means of evidence but also takes into account the results of procedural deflections, such as mediation, family therapy, exam care. As for the individual evidence, it must be accentuated that the child's view may not always be determined directly, that the authenticity and accuracy of the charter should be judged by substantive assumptions, and that expert opinions should represent the ultimate solution to the parental conflict. Finding an agreement can also help provide a longer timeframe as well as lessons learned by the court on the length and cost of proceedings in which the court should wait for an expert opinion. Proper evidence taking helps to solve parents' most frequent conflicts on the joint custody, or on the debt of maintenance. The Constitutional Court interprets the presumption of alternate care as wrong because it prefers equality of parents to the interest of the child and because it imposes on the state the burden of proof, although it is obliged to observe the principle of investigation. Self-criticism and with overlook, it is necessary to be aware of the limits of proof, when it can not replace the life bond, eg between the adopter and the adopted. The results of the Czech recodification of civil procedural law can only be positively evaluated on the issue of abandoning private expert opinions. One of its negatives is the lack of connection with undisputed procedure and the introduction of new concepts without proper evaluation both in the country of origin and in the conditions of the Czech procedural practice. An example of such an approach can be a change in the concept of a party's questioning that can establish criminal responsibility or deny the authenticity of private documents without properly taking into account the modification of the Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Behr 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Behr 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Behr 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB