velikost textu

Vliv individuálních hodnot pracovníků na spolupráci v týmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv individuálních hodnot pracovníků na spolupráci v týmu
Název v angličtině:
Impact of Individual Values on Teamwork
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Prunerová
Vedoucí:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Id práce:
210006
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnoty|organizační chování|spolupráce|Schwartz|Porter|portrét hodnot|motivační systém hodnot|agilní management
Klíčová slova v angličtině:
values|organizational behavior|cooperation|Schwartz|Porter|portrait value survey|motivational value system|agility management
Abstrakt:
Abstrakt: Kvalita pracovního výkonu a spolupráce v týmu je determinována organizační kulturou a hodnotami organizace a jednotlivců. Odlišné hodnoty často vyvolávají konflikty a mohou vést ke snížení efektivity týmové spolupráce a k demotivaci. Cílem diplomové práce je identifikovat vliv individuálních hodnot na spolupráci v týmu. Pro vymezení typů hodnotových orientací jednotlivých členů týmu a jejich deskripci budu čerpat z teorií hodnot Shaloma Schwarze a metod inventáře silných stránek Elliase H. Portera. Součástí práce bude kvantitativní šetření realizované na cílové skupině sedmdesáti manažerů z nadnárodních podniků. Šetření si klade za cíl ověřit vliv individuálních hodnotových preferencí na jednání pracovníků při týmové spolupráci u zvoleného výzkumného vzorku manažerů. K dosažení cíle empirického šetření bude použita kombinace metod dotazníkového šetření a standardizovaných rozhovorů. Klíčová slova: hodnoty, organizační chování, spolupráce, Schwartz, Porter, portrét hodnot, motivační systém hodnot
Abstract v angličtině:
Abstract: The quality of work performance and cooperation within the team is determined by organizational culture and the values of organization and individuals. Having different values can often lead to conflicts and may also cause decrease in team effectiveness and demotivation. The target of the thesis is to identify the influence of individual values on the team cooperation. To define the types of value orientation of particular team members I shall use the theories of Shalom Schwarz and strengths inventory methods of Ellias H. Porter. A quantitative research realized on a target group of seventy managers of international companies is a part of this thesis. The research is targeting to verify the impact of individual value preferences on employee behavior within team work for the chosen sample of managers. To reach the empirical research a combination of methods of questionnaires and standardized interviews shall be used. Key words: values, organizational behaviour, cooperation, Schwartz, Porter, portrait value survey, Motivational value system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Prunerová 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdaléna Prunerová 10.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Prunerová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Prunerová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB