velikost textu

Metody asistované reprodukce u plazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody asistované reprodukce u plazů
Název v angličtině:
Assisted reproductive technology in reptiles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Kánská
Vedoucí:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Id práce:
209992
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reprodukce, plazi, in vitro oplození, umělá inseminace, uchování spermií
Klíčová slova v angličtině:
reproduction, reptiles, in vitro fertilization, artificial insemination, semen preservation
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá metodami asistované reprodukce u plazů. Jelikož je klasicky popisovaná samostatná třída plazi (Reptilia) parafyletickým taxonem, jsou v práci pro úplnost zahrnuti i ptáci (Aves). Pro přehlednost jsou dále souhrnným pojmem „plazi“ myšleny tradiční řády plazů (šupinatí, hatérie, želvy a krokodýli), kteří spolu s ptáky tvoří monofyletickou třídu Sauropsida. Vývoj metod asistované reprodukce je doposud soustředěn především na savce. Vzhledem k počtům ohrožených druhů mezi plazy a ptáky je však zřejmé, že je potřeba soustředit větší pozornost i na ně, protože metody asistované reprodukce mohou být jednou z cest k prevenci jejich extinkce. Tato práce pojednává o jednotlivých metodách. Odběr spermatu a jeho následné uchovávání představují první krok k úspěšné umělé inseminaci či in vitro oplození. Kryokonzervace a následná transplantace tkání vaječníků a varlat, která se již podařila u ptáků, představuje slibnou metodu pro konzervační programy u ohrožených druhů zvířat. Dále je krátce zmíněn chov zvířat v zajetí, což sice není metoda asistované reprodukce v pravém slova smyslu, ale díky ex situ chovnému programu byly například zachráněny populace hatérií na Novém Zélandu. Klíčová slova: asistovaná reprodukce, plazi, ptáci, odběr spermatu, uchovávání spermatu, umělá inseminace, in vitro oplození, kryokonzervace tkání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with assisted reproduction techniques in reptiles. The class of reptiles (Reptilia), as is classically described, is paraphyletic taxa. That is the reason why birds (Aves) are included for completeness of this thesis. For the sake of clarity, the term "reptiles" is used in the thesis within the meaning of traditional reptile orders (squamates, tuataras, chelonians and crocodilians), which together with birds form the monophyletic class Sauropsida. The development of assisted reproduction techniques has been mainly focused on mammals so far. However, given the numbers of endangered species of reptiles and birds, it is clear that more attention should be paid to them, as assisted reproduction techniques can represent one of the ways to prevent their extinction. This thesis deals with those methods. Semen collection and its subsequent storage represent the first step to successful artificial insemination or in vitro fertilization. Cryopreservation and following transplantation of ovarian and testicular tissues (already successful in birds) is a promising method for conservation programs in endangered animal species. Furthermore, captive animal breeding is briefly mentioned, which is not an assisted reproduction technique in the true sense of the word, but offers an example of saving an endangered species, as thanks to the ex situ breeding program the tuatara populations in New Zealand has been saved. Keywords: assisted reproduction, reptiles, avians, semen collection, semen preservation, artificial insemination, in vitro fertilization, cryopreservation of tissues
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kánská 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kánská 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kánská 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. David Hořák, Ph.D. 152 kB