velikost textu

Vina a smíření v rodinách pečujících o dítě s postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vina a smíření v rodinách pečujících o dítě s postižením
Název v angličtině:
Guilt and reconciliation in families caring for a disabled child
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Brveníková
Vedoucí:
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
209988
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce na pomezí pastoračně-sociálním se zabývá tématem viny a smíření ve specifickém prostředí rodin pečujících o dítě s postižením. Z psychoterapeutického pohledu se zaměřuje na vznik a mechanismy působení viny, na faktory ovlivňující smíření a na roli smíření jako ozdravného procesu. Z pastoračního hlediska sleduje zejména spirituální rozměr obou témat v kontextu situace pečujících rodin a dotýká se problematiky pojetí handicapu v křesťanském společenství. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. Teoretická část vysvětluje teologický koncept viny a smíření a objasňuje, jak z psychoterapeutického hlediska oba motivy zasahují do prožívání rodin pečujících o dítě s postižením; při její tvorbě jsem vycházela ze studia odborné literatury. Praktická část se na podkladu poznatků z teoretické části věnuje rozboru odpovídajících kazuistik s nastíněním možností intervence pastoračního pracovníka. Pro potřeby praktické části jsem využila příklady ze své vlastní praxe a z praxe svých kolegů. Klíčová slova pastorační práce smíření milost handicap/postižení děti rodina
Abstract v angličtině:
Summary The bachelor thesis within pastoral-social confines deals treats a subject of guilt and reconciliation in a specific milieu of the families taking care of the child with disability. From a psychotherapeutical point of view the thesis focuses on creation of guilt and its mechanism of action as well as on the factors influencing reconciliation and its role as a currative action. From a pastoral point of view, the thesis I observes mainly a spiritual dimension of both themes in the context of families taking care of the child with disability and covers the assessment a of a handicap in a Christian society. The thesis is composed of theoretical and practical parts. The theoretical part of the thesis points out a theological concept of the guilt and reconciliation and clarifies how, from the psychoterapheutical point of view, the both motifs affect the experiencing of families taking care of child with handicap; in this part I have been used a specialised literature as a source of the knowledge. The practical part analyses, on a base of the theoretical parts elements, adequate case reports and outlines possible means of the pastoral worker´s intervention. For the purposes of the practical part I have been used the notes of my own practise and of the practise of my colleauges. Keywords pastoral care guilt reconciliation grace handicap/disability children family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Brveníková 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Brveníková 224 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Brveníková 218 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Martinek, Th.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB