velikost textu

Újma způsobená vadou výrobku - Analýza unijní úpravy ve světle její české a francouzské transpozice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Újma způsobená vadou výrobku - Analýza unijní úpravy ve světle její české a francouzské transpozice
Název v angličtině:
Damage caused by a defective product - Analysis of the European union regulation in the light of its Czech and French transposition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Mocek
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
209982
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská Unie – Směrnice č. 85/374/EHS – Občanskoprávní́ odpovědnost – Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – Výrobek – Vada – Škoda – Újma – Ochrana spotřebitele – Francie
Klíčová slova v angličtině:
European Union – Directive 85/374/EEC – Civil Liability – Product liability – Product – Defect – Damage – Harm – Consumer protection – France
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se poměrně komplexně zabývá – v současné době velmi aktuálním – tématem „odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku“; tedy povinností k náhradě vadným výrobkem jeho uživateli (či osobě třetí) způsobené újmy, obecně tížící toho, kdo je označen za „výrobce“ daného produktu, původně vycházející z úpravy směrnice Rady ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS) (dále jen „směrnice č. 85/374/EHS“). Tato práce se však neomezuje jen na samotný (zevrubný) popis současně platné a účinné české prováděcí právní úpravy, nýbrž tuto srovnává s (legislativně výrazně kvalitnější a své unijní předloze mnohem věrnější) prováděcí úpravou francouzskou. Byla to totiž právě Francie, jež svým způsobem utvářela konečnou podobu tohoto odpovědnostního režimu, neboť to byly právě francouzská transpozice, a francouzská rozhodovací (soudní) praxe, které byly nejčastěji předmětem rozhodování Soudního dvora, vztahujícího se k interpretaci jednotlivých ustanovení a principů v textu uvedené směrnice obsažených. Francie, potažmo její úprava nicméně byla vybrána ještě z jednoho důvodu; jako stát vyznávající idey kontinentální právní kultury je v této souvislosti, tedy v návaznosti na to, že úprava česká a francouzská mají obě stejnou předlohu – směrnici č. 85/374/EHS – více než způsobilá posloužit zákonodárci českému jako výrazný zdroj inspirace. Uvedená komparace však není hlavním cílem této práce… Hlavní těžiště zájmu této práce je totiž v analýze toho, zda předmětná směrnice naplnila, resp. stále plní svůj cíl a účel, s nimiž ji její autoři přivedli na tento svět; tedy zhodnotit, zda tato úprava dostála očekáváním, jež na ni byla a jsou kladena, a pokud ne, pokusit se identifikovat příčiny tohoto nezdaru. V návaznosti na uvedené pak bude také zkoumáno, zda i přes svoji na poli unijním dlouhověkou existenci je stále schopna reagovat na nové tendence a směry této moderní technizované doby, a jak se k této otázce staví unijní a národní autority.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis quite thoroughly deals with – at present a very topical – theme “liability for damage caused by a defective product”; thus, with an obligation to compensate for the damage caused by the defective product to its user (or third party), generally imposed on the person who is designated as the “producer” of the product, originally based on the Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (85/374/EEC) (hereinafter 'Directive 85/374/EEC'). However, this work is not limited only to the (thorough) description of the currently valid and effective Czech implementing legislation. The thesis also compares the Czech legislation with the French implementing regulation, which is of a significantly higher legislative quality and much more faithful to its Union model. In fact, it was specifically France which shaped the final form of this responsibility regime, since it was the French transposition, and the French decision-making (judicial) practice, which was most often the subject of the Court of Justice’s, as it ruled on the interpretation of the individual provisions and principles in the text of the previously mentioned directive contained. Nevertheless, France, or rather its regulation, was chosen for one more reason; as a state professing the ideas of continental legal culture, it is in connection with the fact that the Czech and French legislation have both the same model – Directive 85/374/EEC – more than capable to serve the Czech legislator as a considerable source of inspiration. Yet this comparison is not the main goal of this thesis… The focal point of this thesis lies in the analysis of whether the directive in question fulfilled, or rather it still fulfils its purpose with which its authors have brought it to this world; thus, to assess whether this regulation has met the expectations that have been and still are placed on it, and if not, to try to identify the causes of this failure. As a follow-up to what was mentioned, it will also be examined whether, despite its long-term existence in the Union, it is still able to react to the new trends and movements of this modern technical age, and how Union and national authorities are approaching this issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Mocek 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Mocek 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Mocek 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 152 kB