velikost textu

Opinion instability

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Opinion instability
Název v češtině:
Postojová nestabilita
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aleš Vomáčka
Vedoucí:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent:
PhDr Lukáš Linek, PhD
Id práce:
209968
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Postoj|postojová stabilita|veřejné mínění|informovanost|zájem|sociální prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Opinion|opinion stability|public opinion|knowledge|interest|social environment
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tématem nestability postojů v čase a klade si tři základní otázky: Existuje postojová nestabilita? Jak běžný je výskyt postojové nestability? Co může být příčinou postojové nestability? Práce je kombinací rešerše předchozích studií, relevantních pro téma postojové nestability a sekundární analýzy několika data setů. Závěry práce jsou, že postojová nestabilita je reálně existující fenomén, spíše než artefakt měření. Dále, míra výskytu do značné míry závisí na operacionální definici postojové nestability, ale jedná se o relativně běžný jev. Determinanty postojové nestability jsou schopnosti a motivace jedince k tématu, stejně jako míra výskytu a konzistence prezentování tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is concerned with the topic of opinion instability and is centred on three questions: Does opinion instability exists? How prevalent opinion instability is? What may be the cause of opinion instability? The thesis combines previous studies relevant for the topic and secondary analysis of several datasets. The conclusions of the thesis are that opinion instability is a real phenomenon, rather than an artefact of measurement. Furthermore, the prevalence of opinion instability depends for a large part in its operationalization, although it can be considered relatively common. The determinants of opinion instability are the topic proficiency and motivation, as well as the prevalence of the topic and consistency of frames.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Vomáčka 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Vomáčka 380 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Vomáčka 375 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 1020 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr Lukáš Linek, PhD 1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB