velikost textu

Motivace k sběru plodin: socioekonomické a regionální podmíněnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace k sběru plodin: socioekonomické a regionální podmíněnosti
Název v angličtině:
Foraging motivations: socioeconomic and regional conditionalities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Růžičková
Vedoucí:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Rypáčková, M.A.
Id práce:
209953
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sběr plodů; socioekonomický profil sběračů; demografie sběračů; motivace
Klíčová slova v angličtině:
foraging; socioeconomic profile of foragers; demography of foragers; motivations
Abstrakt:
ABSTRAKT Výzkum sběru plodin z volné přírody představuje v zahraničí poměrně nový fenomén. V Česku se naopak jedná o běžnou záležitost s dlouholetou tradicí, ze strany vědecké komunity jí ale prozatím nebyla věnována větší pozornost. Z tohoto důvodu se touto činností zabývá následující diplomová práce. Skládá se ze dvou hlavních celků. První část si klade za cíl vytvořit teoretický rámec, nezbytný pro úvod do studia sběru plodin. Dochází zde k seznámení se s trendem samozásobitelství obecně jak u nás, tak v zahraničí. Podstatná část teoretického rámce se zabývá množstvím a typologií sbíraných plodin, důvody sběru, charakteristikami sběračů aj. Nastiňuje také problém interpretace západních akademiků o sběru plodin v postkomunistických podmínkách jako o strategii přežití. V druhé části se práce snaží pomocí smíšeného výzkumu zjistit, jaká je tradice sběru plodin v českých podmínkách v posledních desetiletích, kdo se sběru věnuje a jaké jsou důvody a motivace ke sběru. Pomocí analýzy statistických dat a metody rozhovorů je potvrzeno, že sběru se věnují lidé nejrůznějších demografických a socioekonomických charakteristik a motivací rozhodně není špatná ekonomická situace či potravinová nejistota. Práce také mapuje aktivitu ve sběru plodin v jednotlivých českých krajích. Klíčová slova: sběr plodů; socioekonomický profil sběračů; demografie sběračů; motivace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT A research of foraging represents a relatively new phenomenon abroad. In Czechia, on the other hand, this is an ordinary issue with a long-time tradition, but until recently it has not received much attention by the scientific community. For this reason, the following diploma thesis deals with this activity. It consists of two main units. The first part aims to create the theoretical framework necessary for the introduction into the foraging study. It includes a familiarization with the trend of the self-provisioning in general both in Czechia and abroad. A substantial part of the theoretical framework deals with the quantity and the typology of harvested products, the reasons for foraging, the characteristics of the harvesters, etc. It also outlines the problem of western academics´ interpretation of foraging in post-communist conditions as a survival strategy. In the second part, using the mixed research methods, the thesis seeks to find out what is the tradition of foraging in Czech conditions during recent decades, who are the harvesters and what are the reasons and motivations to harvest. By statistical data analysis and by interviewing method, it is confirmed that people across a variety of demographic and socio-economic characteristics are harvesting and motivation is certainly not a bad economic situation or food insecurity. The thesis also maps the aktivity of the foraging in individual Czech regions. Key words: foraging; socioeconomic profile of foragers; demography of foragers; motivations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Růžičková 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Růžičková 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Růžičková 351 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 565 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Rypáčková, M.A. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB