text size

The impact of apixaban on overall hemostatic potential.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
The impact of apixaban on overall hemostatic potential.
Title (in czech):
Vliv apixabanu na hemostázu.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Ladislava Cablíková
Supervisor:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Opponent:
PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
Consultant:
RNDr. PharmDr. Jana Nekvindová, Ph.D. et Ph.D.
Thesis Id:
209933
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Study programm:
Healthcare bioanalytics (N5207)
Study branch:
Specialist in Laboratory Methods (OPLM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
apixaban, koagulace, hemostáza
Keywords:
apixaban, koagulace, hemostasis
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Bc. Ladislava Cablíková Školitelé: Ass. Prof. Mojca Božič-Mijovski, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv apixabanu na celkový hemostatický potenciál Poruchy na určitých úrovních komplikovaného hemostatického systému mohou vést jak ke krvácení, tak i k nadměrnému srážení krve. Tyto patologické stavy jsou léčeny antikoagulačními látkami, které svým působením korigují nadměrnou koagulaci. Ovšem tradiční antikoagulační léčba nese nemálo omezení, tudíž bylo snahou vyvinout orální antikoagulancia, která by vykazovala lepší profil. Antikoagulancii nové generace jsou tzv. přímá perorální antikoagulancia - Direct Oral AntiCoagulans, zkráceně DOAC. Apixaban, jako jeden z xabanů, má předvídatelnou farmakokinetiku a farmakodynamiku, a proto nevyžaduje běžné laboratorní monitorování účinku léčby. V naléhavých klinických situacích je ovšem jeho vyhodnocení nezbytné. Klasické screeningové testy koagulace, jako je PT (protrombinový test) a APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) plně neodrážejí skutečný stav léčiva. Proto je snahou nalézt relativně jednoduchý a rychlý hemostatický test korelující se skutečným stavem pacienta. Jedním z nich by mohla být metoda celkového hemostatického potenciálu (OHP) založena na spektrofotometrické registraci tvorby fibrinu a jeho degradaci v plazmě. V této práci byla metoda použita u pacientů léčených apixabanem. Byla vyhodnocena její reprodukovatelnost (CV = 24,9 %) a vztah mezi celkovým hemostatickým potenciálem a koncentrací apixabanu v plazmě (R = -0,418), vykazující mírnou korelaci. Slabá korelace byla pozorována mezi časem koagulace a koncentrací apixabanu (R = 0,277) a také se projevila u PT (R = 0,501) a APTT (R = 0,360). Na základě našich výsledků jseme dospěli k závěru, že test celkového hemostatického potenciálu nelze použít pro monitorování pacientů léčených apixabanem. I přes to OHP představuje metodu s velkým potenciálem, která může být odrazovým můstkem při hledání nových přístupů k pochopení hemostázy jakožto vysoce komplexního celku.
Abstract:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Bc. Ladislava Cablíková Supervisors: Ass. Prof. Mojca Božič-Mijovski, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D. Thesis title: The Impact of Apixaban on Overall Hemostatic Potential Disorders at certain levels of the complicated haemostatic system can lead to either bleeding or excessive blood coagulation. These pathological conditions are treated with anticoagulants, which aim to correct excessive coagulation. However, traditional anticoagulant therapy has many limitations, which initiated efforts to develop oral anticoagulants with a better profile. These new-generation anticoagulants are called DOAC - Direct Oral AntiCoagulans. Apixaban, as one of xabans, has predictable pharmacokinetics and pharmacodynamics and therefore does not require a routine laboratory monitoring of the treatment effect. Nevertheless, it still requires evaluation in urgent clinical situations. Standard coagulation screening assays, e.g., PT (prothrombin test) and APTT (activated partial thromboplastin test), do not fully reflect the actual status of the drug. Therefore, researchers aim is to find a relatively simple and fast hemostatic assay that would correlate with the actual condition of the patient. One of them could be the method of overal hemostatic potential (OHP), which is based on spectrophotometric registration of fibrin formation and its degradation in plasma. In our study, OHP has been used in patients treated with apixaban. This thesis evaluated its reproducibility (CV = 24.9 %) and the relationship between the total hemostatic potential and apixaban plasma concentration (R = -0.418), showing a weak correlation. Weak correlation was also observed between the time of coagulation and apixaban concentration (R = 0.277) as well as in PT (R = 0.501) and APTT (R = 0.360). In view of our results, we conclude that the total hemostatic potential assay cannot be used to monitor patients treated with apixaban. Yet, OHP presents a method with great potential that can serve as a starting point for the search for new approaches to understanding haemostasis as a highly complex whole.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Ladislava Cablíková 1.22 MB
Download Abstract in czech Bc. Ladislava Cablíková 95 kB
Download Abstract in english Bc. Ladislava Cablíková 96 kB
Download Supervisor's review Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 123 kB
Download Opponent's review PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D. 347 kB
Download Defence's report Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 153 kB