velikost textu

The impact of apixaban on overall hemostatic potential.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The impact of apixaban on overall hemostatic potential.
Název v češtině:
Vliv apixabanu na hemostázu.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ladislava Cablíková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. PharmDr. Jana Nekvindová, Ph.D. et Ph.D.
Id práce:
209933
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
apixaban, koagulace, hemostáza
Klíčová slova v angličtině:
apixaban, koagulace, hemostasis
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Bc. Ladislava Cablíková Školitelé: Ass. Prof. Mojca Božič-Mijovski, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv apixabanu na celkový hemostatický potenciál Poruchy na určitých úrovních komplikovaného hemostatického systému mohou vést jak ke krvácení, tak i k nadměrnému srážení krve. Tyto patologické stavy jsou léčeny antikoagulačními látkami, které svým působením korigují nadměrnou koagulaci. Ovšem tradiční antikoagulační léčba nese nemálo omezení, tudíž bylo snahou vyvinout orální antikoagulancia, která by vykazovala lepší profil. Antikoagulancii nové generace jsou tzv. přímá perorální antikoagulancia - Direct Oral AntiCoagulans, zkráceně DOAC. Apixaban, jako jeden z xabanů, má předvídatelnou farmakokinetiku a farmakodynamiku, a proto nevyžaduje běžné laboratorní monitorování účinku léčby. V naléhavých klinických situacích je ovšem jeho vyhodnocení nezbytné. Klasické screeningové testy koagulace, jako je PT (protrombinový test) a APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) plně neodrážejí skutečný stav léčiva. Proto je snahou nalézt relativně jednoduchý a rychlý hemostatický test korelující se skutečným stavem pacienta. Jedním z nich by mohla být metoda celkového hemostatického potenciálu (OHP) založena na spektrofotometrické registraci tvorby fibrinu a jeho degradaci v plazmě. V této práci byla metoda použita u pacientů léčených apixabanem. Byla vyhodnocena její reprodukovatelnost (CV = 24,9 %) a vztah mezi celkovým hemostatickým potenciálem a koncentrací apixabanu v plazmě (R = -0,418), vykazující mírnou korelaci. Slabá korelace byla pozorována mezi časem koagulace a koncentrací apixabanu (R = 0,277) a také se projevila u PT (R = 0,501) a APTT (R = 0,360). Na základě našich výsledků jseme dospěli k závěru, že test celkového hemostatického potenciálu nelze použít pro monitorování pacientů léčených apixabanem. I přes to OHP představuje metodu s velkým potenciálem, která může být odrazovým můstkem při hledání nových přístupů k pochopení hemostázy jakožto vysoce komplexního celku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Bc. Ladislava Cablíková Supervisors: Ass. Prof. Mojca Božič-Mijovski, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D. Thesis title: The Impact of Apixaban on Overall Hemostatic Potential Disorders at certain levels of the complicated haemostatic system can lead to either bleeding or excessive blood coagulation. These pathological conditions are treated with anticoagulants, which aim to correct excessive coagulation. However, traditional anticoagulant therapy has many limitations, which initiated efforts to develop oral anticoagulants with a better profile. These new-generation anticoagulants are called DOAC - Direct Oral AntiCoagulans. Apixaban, as one of xabans, has predictable pharmacokinetics and pharmacodynamics and therefore does not require a routine laboratory monitoring of the treatment effect. Nevertheless, it still requires evaluation in urgent clinical situations. Standard coagulation screening assays, e.g., PT (prothrombin test) and APTT (activated partial thromboplastin test), do not fully reflect the actual status of the drug. Therefore, researchers aim is to find a relatively simple and fast hemostatic assay that would correlate with the actual condition of the patient. One of them could be the method of overal hemostatic potential (OHP), which is based on spectrophotometric registration of fibrin formation and its degradation in plasma. In our study, OHP has been used in patients treated with apixaban. This thesis evaluated its reproducibility (CV = 24.9 %) and the relationship between the total hemostatic potential and apixaban plasma concentration (R = -0.418), showing a weak correlation. Weak correlation was also observed between the time of coagulation and apixaban concentration (R = 0.277) as well as in PT (R = 0.501) and APTT (R = 0.360). In view of our results, we conclude that the total hemostatic potential assay cannot be used to monitor patients treated with apixaban. Yet, OHP presents a method with great potential that can serve as a starting point for the search for new approaches to understanding haemostasis as a highly complex whole.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislava Cablíková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislava Cablíková 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislava Cablíková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 153 kB