velikost textu

Národní park Way Kambas: vybrané aspekty ochrany přírody v Indonésii na příkladu slona sumaterského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní park Way Kambas: vybrané aspekty ochrany přírody v Indonésii na příkladu slona sumaterského
Název v angličtině:
Way Kambas National Park: Selected aspects of nature conservation in Indonesia on the example of the Sumatran elephant
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Veselá
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Id práce:
209925
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Indonesistika (IDNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana přírody|slon|Sumatra|Way Kambas|etnozoologie
Klíčová slova v angličtině:
nature conservation|elephant|Sumatra|Way Kambas|ethnozoology
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce zpracovává téma ochrany přírody v Indonésii. Představuje historii a současnost dané problematiky a konkrétně ji analyzuje na příkladu populace slona sumaterského v národním parku Way Kambas. Zabývá se ekologickými aspekty, antropogenními vlivy na krajinu i sociokulturními souvislostmi. V úvodní části práce je rozebrán vztah tamních obyvatel k životnímu prostředí na základě historických předpokladů a faktických antropogenních zásahů do přírody. Druhá část práce popisuje zrod a šíření environmentálních myšlenek v indonéském souostroví. Dále objasňuje současný stav ochrany přírody v zemi z legislativního i sociálního hlediska a důkladně rozpracovává problematiku ochrany slona sumaterského. Ta je poté hlavním tématem třetí, praktické části, ve které je stav ochrany slona sumaterského detailně rozebrán na jeho populaci ve Way Kambas. Tato část práce popisuje hlavní principy a cíle parku, mapuje tamní sloní populaci a vykresluje metody její ochrany včetně mitigace konfliktů slonů a lidí (tzv. “human-elephant conflict“). Závěr práce poskytuje analýzu významu parku v oblasti ochrany slona sumaterského na základě terénního výzkumu a online dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 13 zaměstnanců parku. Klíčová slova: ochrana přírody, slon, Sumatra, Way Kambas, etnozoologie
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This bachelor's thesis elaborates nature and wildlife conservation issues in Indonesia. It provides both historical and contemporary information on the stated topic. Subsquently it analyzes the issue on the example of the population of the Sumatran elephant in the Way Kambas National Park. It deals with ecological aspects, anthropogenic impacts on the landscape and sociocultural context. The first part of the thesis describes historical preconditions for the human-nature relationship in the area and the landscape change of the region across time and space. The second part of the thesis depicts the inception and spread of environmental beliefs throughout the Indonesian archipelago. Moreover, it discusses the current status of nature conservation in Indonesia in both legislative and social perspective. It emphasizes the status of conservation of the Sumatran elephant, which is afterwards examined on the population of the Way Kambas National Park in the third chapter of the thesis. That part presents main principles and goals of the park as well as information about local elephant population and methods of its conservation, including mitigation of the human-elephant conflict. The end of the thesis, which is based on a field research and an online questionnaire survey among 13 employees of the park, provides an analysis of the park's importance with regard to conservation of the Sumatran elephant. Keywords: nature conservation, elephant, Sumatra, Way Kambas, ethnozoology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Veselá 3.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Veselá 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Veselá 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. 637 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. 152 kB