velikost textu

Polioviry a poliovirové vakcíny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polioviry a poliovirové vakcíny
Název v angličtině:
Polioviruses and poliovirus vaccines
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Špika
Vedoucí:
RNDr. Alena Morávková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Přikryl
Id práce:
209923
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poliovirus, obrna, vaccine derived poliovirus
Klíčová slova v angličtině:
polivirus, vaccine derived poliovirus
Abstrakt:
Jednou z chorob, se kterým lidstvo úspěšně bojuje již více jak půl století, je dětská obrna. Virus poliomyelitidy, jenž nemoc způsobuje, může v některých případech napadat nervové buňky ovládající končetiny a způsobit tak jejich ochrnutí. Obzvláště nebezpečné pak mohou být případy napadení neuronů ovládajících dýchací svalstvo, kdy bez pomoci může dojít až k úmrtí. Hlavně díky zásluze vědců Salka a Sabina byly vytvořeny dvě vakcíny, které i přes své nedostatky úspěšně zredukovaly celosvětovou incidenci dětské obrny o 99 %. Přesto však na světě zůstávají místa, kde není žádná vakcína běžně dostupná, a kde se virus stále endemicky vyskytuje. Salkova vakcína, která se začala používat jako první, využívá k vyvolání imunitní odpovědi inaktivovaného viru. Její nevýhodou je však nižší efektivita. O několik let později přišel Sabin se svojí vakcínou obsahující živý atenuovaný virus, neschopný zničit lidské nervové buňky. Sabinova vakcína dobyla svět jednoduchým orálním podáváním a vysokou účinností. Nevýhodou, která vyvstává obzvláště dnes, jsou reverzní mutace viru a potencionální vznik patogenní formy. Tento od vakcíny odvozený virus pak může v místech s nízkou proočkovaností způsobovat lokální vypuknutí onemocnění. Proto se dnes upouští od používání Sabinovy vakcíny a preferuje se používání vakcíny Salkovy, případně spolu s posilujícími látkami. Vědci však dále hledají nové způsoby ochrany proti polioviru s cílem jeho eradikace.
Abstract v angličtině:
Polio is one of the diseases that humanity has been successfully fighting for more than half a century. The poliomyelitis virus that causes the disease can in some cases attack the nerve cells controlling the limbs and cause their paralysis. Especially dangerous are then the cases of infections of the respiratory neurons, which can lead to death without help. Mainly thanks to the scientists Salk and Sabin, two vaccines were created which, despite their disadvantages, successfully reduced the worldwide incidence of polio by 99%. However, there are still places where no vaccine is commonly available and where the virus is still endemic. The Salk vaccine, which was used first, uses an inactivated virus to prompt an immune response. However, its disadvantage is lower efficiency. Several years later, Sabin came with his live attenuated vaccine, unable to destroy human nerve cells. Sabin's vaccine conquered the world with simple oral administration and high efficacy. The disadvantage, which arises especially today, is the possibility of reverse mutation of the virus and the formation of pathogenic forms. This vaccine- derived virus can cause local outbreaks at low vaccination sites. Therefore, the use of the Sabine vaccine is being abandoned in favor of the Salk vaccine, possibly along with boosters. But scientists are still looking for new ways of protecting against poliovirus and eradicating it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Špika 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Špika 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Špika 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alena Morávková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Přikryl 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Král, CSc. 153 kB