velikost textu

Krátkodobé sukcese měkkýších společenstev přirozených a antropických stanovišť

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krátkodobé sukcese měkkýších společenstev přirozených a antropických stanovišť
Název v angličtině:
Short-term successions of mollusc assemblages of natural and anthropogenic habitats
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Berková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magda Drvotová
Id práce:
209915
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měkkýši, sukcese, klimax, disturbance, malakofauna
Klíčová slova v angličtině:
molluscs, succession, climax, disturbance, malacofauna
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce je literární rešerší porovnávající sukcesi měkkýších společenstev na přírodních a antropických stanovištích. Shrnuje poznatky o tom, jak se měkkýší společenstva přirozených stanovišť mění v čase, a popřípadě do jaké míry jsou stabilní v čase, a do jaké míry do přirozené sukcese zasahuje člověk. Společenstva měkkýšů na různých územích podléhají neustálým změnám. Sukcese na přirozených stanovištích, kterými byly ve většině studovaných případů listnaté lesy, spěje k druhově bohatým společenstvům, která se v krátkodobém časovém horizontu příliš nemění. Sukcese byla studovaná také na antropických stanovištích, jako jsou lomy, městská stanoviště a hradní zříceniny, na kterých lze naleznout některé druhy charakteristické pro konkrétní typy stanoviště, resp. sukcesní stádia. Klíčová slova: měkkýši, sukcese, klimax, disturbance, malakofauna
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work compares the succession of mollusc communities of natural and anthropic habitats. It summarizes how mollusc assemblages of natural habitats change over time, if they are stable over time, and to what extent the natural succession of mollusc communities are affected by man. Mollusc communities of different habitats are subject of constant change. The mollusc succession of natural habitats was usually studied in deciduous forests. It leads to species-rich assemblages that do not change much in the short time-scale. The succession has also been studied at anthropic habitats such as quarries, urban habitats and castle ruins, where some species characteristic of particular habitat types or successive stages were identified. Key words: molluscs, succession, climax, disturbance, malacofauna
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Berková 502 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Berková 287 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Berková 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magda Drvotová 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB