velikost textu

Holocenní vývoj otevřených krajin Evropy na základě sukcese měkkýšů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Holocenní vývoj otevřených krajin Evropy na základě sukcese měkkýšů.
Název v angličtině:
Holocene development of European open landscape based on mollusc succession.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Nádvorníková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
Id práce:
209913
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Během dob ledových byla step nejrozšířenějším biomem, po oteplení však přišly podmínky podporující šíření lesa a zánik stepí. Holocén jakožto nejmladší interglaciál je první epochou, během které lze pozorovat vliv člověka na přírodu. Dokazují to měkkýší sukcese ze starších interglaciálů, které v klimatických optimech poskytují záznamy o plně vyvinutých lesních společenstvech a místech, kde se v holocénních sukcesích spíše vyskytuje mozaika otevřených ploch i lesa. Dá se proto předpokládat, že do vývoje krajiny zasáhl člověk a umožnil kontinuální výskyt otevřených ploch v krajině i během holocénu. Klíčová slova: step, měkkýši, holocén, Evropa, fosilie
Abstract v angličtině:
Abstract Steppe was the most significant biome of glacial periods, but after deglaciation, very hostile condition to maintain the steppe came up. As the youngest interglacial, Holocene is the first epoch in which human influence on nature can be observed. This is evidenced by mollusc successions from previous interglacials, in which climatic optimum provide records of fully developed forest communities, in the same site, where mosaic of open habitats and forests occur in Holocene successions. It can therefore be assumed that the Holocene development of the landscape has been affected by man, which enabled continual occurence of open habitats. Key words: steppe, molluscs, Holocene, Europe, fossils
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Nádvorníková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Nádvorníková 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Nádvorníková 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB