velikost textu

Přesnost geometrických konstrukcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přesnost geometrických konstrukcí
Název v angličtině:
Exactness of geometric constructions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Skálová
Vedoucí:
RNDr. Vlasta Moravcová
Oponent:
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Id práce:
209912
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (MZUDZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geometrie, přesnost, rýsování
Klíčová slova v angličtině:
geometry, exactness, drawing
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá přesností geometrických konstrukcí. V první kapi- tole je nastíněn význam přesnosti rýsování a různé přístupy, jakými se v historii větší přesnosti dosahovalo. Ve druhé kapitole je podrobně popsáno několik pomocných kon- strukcí vedoucích ke zpřesnění rýsování. Jedná se o konstrukce řešící časté problémy, které při rýsování mohou nastat, například pokud potřebujeme nalézt průsečík dvou přímek, které svírají velmi malou odchylku atd. Poslední kapitola je potom věnována výzkumu, který byl pro účely této práce proveden s žáky základní a střední školy. Jeho cílem bylo určit, zda použití pomocné konstrukce v praxi skutečně vede k přesnějšímu výsledku. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of this thesis is exactness of geometric constructions. The first chapter outlines the importance of exactness in drawing and different methods, that were used to get more accurancy in drawing in the past. The second chapter describes in detail several constructions contributing to accurate drawing. These auxiliary con- structions solve frequent problems, for example a need for drawing an intersection point of two lines forming a very small angle etc. The last chapter describes a research realized with middle and grammar school students. The aim of the research was to determine whether the auxiliary contructions really have a positive impact on the accurancy of drawing. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Skálová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Skálová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Skálová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vlasta Moravcová 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. 152 kB