velikost textu

Současné poznatky o histaminové intoleranci a významu eliminační diety

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné poznatky o histaminové intoleranci a významu eliminační diety
Název v angličtině:
Current knowledge about histamine intolerance and benefits of elimination diet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Krlínová
Vedoucí:
Mgr. Jitka Tomešová
Oponent:
RNDr. Pavel Suchánek
Id práce:
209874
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
histaminová intolerance, histamin, tyramin, kadaverin, serotonin, biogenní aminy, eliminační dieta, výživa
Klíčová slova v angličtině:
histamine intolerance, histamine, tyramine, cadaverine, serotonine, biogenic amines, elimination diet, nutrition
Abstrakt:
Se vzrůstajícím zájmem o vlastní zdraví, a také v návaznosti na rozvoj výzkumuse před zhruba – histaminová intolerance. Její příznaky na sobě pociťují i zcela zdraví lidé a histaminy je možné najít ve zcela běžných potravinách. Proto jsou názory na její význam a přínos přesně stanovenéeliminační diety mezi odbornou veřejností Zadaná bakalářská práce formou rešerše recentní literatury hodnotí dosavadní poznatky o závažnosti této nové nosologické jednotky, jejím výskytu a dopadu na zdraví člověka, stejně jako výskyt histaminův potravinách. Práce diskutuje jak již známé závěry, tak také možnost příslušnou eliminační dietu dodržovat včetně jejího přínosu na zmínění příznaků a zlepšení zdraví jedince histaminovou intolerancí postiženého.
Abstract v angličtině:
Abstract With increasing interest about one’s own health and in relation to the development of research, a new nosological unit – histamine intolerance – appeared about ten years ago. Completely healthy people can experience its symptoms and histamines can be found in common food. Therefore, among the professional public there are disunited opinions on its importance and contribution of a precisely specified elimination diet. Bachelor thesis research through recent literature assesses the current knowledge about seriousness of this new nosological unit, its occurrence and impact on human health as well as the occurrence of histamines in common food. Thesis discusses already known conclusions and the possibilities of abide by the appropriate elimination diet, including its merit to alleviating symptoms and improving the health of individuals afflicted with histamine intolerance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Krlínová 737 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Krlínová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Krlínová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jitka Tomešová 725 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Suchánek 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB