velikost textu

Výtvarná řada - návod pro začátečníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výtvarná řada - návod pro začátečníky
Název v angličtině:
Art Project - Guidelines for Beginners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Klapková
Vedoucí:
Mgr. Helena Kafková
Oponent:
Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
Konzultant:
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Id práce:
209865
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání učitelů v mateřské škole, oborový kontext, výtvarná otázka, výtvarná řada, plánování výtvarných činností
Klíčová slova v angličtině:
education of pre-school teachers,specialized contexts, questions of the art field, art projects, planning in Visual Art Education
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmu výtvarná řada a jejich úspěšných a neúspěšných strategií, se kterými se můžeme setkat při jejím plánování. V teoretické části zpracuji teoretické a odborné poznatky o výtvarné řadě a jejích kategoriích. Také se lehce zaměřím na vývoj dětské kresby v předškolním věku a na výtvarné činnosti v mateřské škole. V praktické části navrhnu vlastní výtvarnou řadu, která se stane předmětem mé empirické sondy. Výzkum se bude skládat z reflexe výtvarné řady a sebereflexe mého vlastního dosavadního plánování výtvarných řad.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis focuses on the definition of the concept of art series and its successful and unsuccessful strategies, which can be encountered in their planning. In the theoretical part I utilize theoretic and professional knowledge of the art series and their categories. I will also focus on the development of children's drawing in preschool age and on art activities in kindergarten. In the practical part I will propound my own art series, which will arise the subject of my empirical sound. The research will be comprised of a reflection of the art series and the self- reflection of my own previous art series planning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Klapková 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Klapková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Klapková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Kafková 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB