velikost textu

Lexikografické uchopení jazykových registrů na příkladu slovníků obecného jazyka francouzského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikografické uchopení jazykových registrů na příkladu slovníků obecného jazyka francouzského
Název v angličtině:
Lexicographical grasp of language registers using general French language dictionaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Beranová
Vedoucí:
Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Venušová, Ph.D.
Id práce:
209863
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lexikografie|francouzština|slovník|jazykový registr|le Petit Robert|Larousse|TLFi
Klíčová slova v angličtině:
lexicography|french|dictionary|language register|le Petit Robert|Larousse|TLFi
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Lexikografické uchopení jazykových registrů na příkladu slovníků obecného jazyka francouzského představuje čtenáři problematiku jazykových registrů a jejich značení ve francouzských slovnících Le Petit Robert, Larousse a TLFi. Je rozdělena do třech základních celků. První část práce seznamuje s pojmem lexikografie. Jsou zde představeny její základní definice, a to jak slovníkové, tak výklady francouzských a českých lingvistů. Představena je v krátkosti také historie této disciplíny. Část o lexikografii se rovněž soustředí na její nejznámější produkt, tedy slovník. Práce nabízí základní typologii slovníků a zaměřuje se především na slovníky obecného jazyka francouzského a prezentuje konkrétně tři: Le Petit Robert, Larousse a TLFi. Základně představí jejich obecnou charakteristiku, strukturu a historii. Další část představuje jazykové registry francouzského jazyka a jejich základní dělení. Hlavním cílem této kapitoly je vymezit terminologii francouzského pojmu registre, který je mnohdy velmi problematický. Již ve slovníkových definicích tohoto pojmu se práce shledává s terminologickou nejednotností a v případě odborných definic českých a francouzských romanistů se škála pojmů ještě více rozšiřuje. Kapitola se tedy snaží porovnat různá pojmenování pro jazykový registr a vybrat ten, jenž bude nejvhodnější pro tuto práci. Přes všechny prezentované pojmy se pro potřeby předložené práce jeví jako nejvhodnější registre a niveau, jež jsou často uváděna jako synonyma. Registry jsou následně rozděleny do čtyř základních skupin, jsou představeny jejich základní rysy a charakteristiky, ale také jejich lexikografické značení ve třech vybraných francouzských slovnících. Poslední část práce se porovnává značení nestandardních registrů (familiárního, populárního, vulgárního a argotu) ve slovnících Le Petit Robert, Larousse a TLFi na konkrétních příkladech. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi problematickou oblast francouzského jazyka z pohledu vymezení jazykového registru a linie mezi těmito registry je příliš tenká, cílem je analyzovat vzorek slov a porovnat, zda se jejich značení registru v těchto třech slovnících liší, nebo je naopak identické. Ze získaných informací nakonec vyplývá, že všechny tři slovníky se velmi odlišují ve svém značení jazykových registrů. Nejvíce odchylek práce zaznamenává v případu slovníku Larousse. Mezi slovníky Le Petit Robert a TLFi bylo naopak shledáno mnohem více shody, nicméně hranice dělení jazykových registrů je stále velmi subjektivní.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis Lexicographical grasp of language registers using general French language dictionaries presents the issue of language registers and their marking in the French dictionaries Le Petit Robert, Larousse and TLFi. The thesis is divided into three elementary parts The first part familiarizes with the term Lexicography and its basic definitions. There are explained both dictionary definitions and the definitions by Czech and French linguists. Very shortly the history of lexicography is mentioned, too. This part is also focused on its most famous product, which is dictionary. The thesis offers the elementary typology of dictionaries and aims the attentions mainly on the general French dictionaries and introduces concretely these three ones: Le Petit Robert, Larousse and TLFi. It acquaints the readers with their general characteristic, structure and history. The second part presents language registers of French language and its basic division. The main part is to determine the terminology of French term register, which is often very problematic. Already in the dictionary definitions the bachelor thesis finds terminology disunion and regarding specialized definitions of Czech and French experts in Romance language the scale of definitions has still been much more diversified. The chapter tries to compare various names of language register and to choose the one that is the most convenient for this thesis. Despite all the presented terms the most convenient term seems to be designations registre and niveau for this thesis. Both designations are often presented as synonyms. The registers are afterwards divided into four elementary groups where their elementary attributes and lexicography indication in the chosen French dictionaries are introduced too. The last part compares the indications of non-standard registers (familiar, popular, vulgar, argot) in the dictionaries Le Petit Robert, Larousse and TLFi on concrete examples. In view of the fact that it is very problematic field of French language from the language register point of view and the line between these registers is too thin the main aim is to analyse some samples of words and to compare if the indication in these three dictionaries are different or identical. From the gained collection of information it follows that all the three dictionaries differ from its indication of the language registers. Most variations are noticed in the dictionary Larousse. On the contrary the dictionaries Le Petit Robert a TLFi show much more correspondence. Nevertheless the bound of language register division is still very subjective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Beranová 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Beranová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Beranová 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Venušová, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 152 kB