velikost textu

Zaniklé malé vodní nádrže v povodí Ploučnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaniklé malé vodní nádrže v povodí Ploučnice
Název v angličtině:
Defunct small water reservoirs in the Ploučnice River basin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Purm
Vedoucí:
RNDr. Jan Kocum, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Doležal
Id práce:
209862
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
retence, malá vodní nádrž, digitální model reliéfu, vojenské mapování, klimatická změna, Ploučnice, Robečský potok
Klíčová slova v angličtině:
soil water retention, small water reservoir, digital elevation model, climate change, Ploučnice river, Robečský brook
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem předložené bakalářské práce je seznámení s problematikou retence vody v krajině s užším zaměřením na malé vodní nádrže a jejich retenční potenciál v krajině. Současně se práce zaměřuje na historický vývoj vodních ploch v povodí Ploučnice za využití dostupných historických mapových zdrojů. První část práce tvoří literární rešerše, která je zaměřena na výše zmíněnou problematiku na základě dostupné tuzemské a zahraniční literatury. Součástí rešerše je fyzicko-geografická charakteristika studované oblasti s podrobnějším zaměřením na hydrologickou charakteristiku oblasti (zpracování dat poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem). Pro praktickou část práce byla vybrána modelová část povodí, na které byl analyzován historický vývoj vodních ploch. Klíčová slova: retence, malá vodní nádrž, digitální model reliéfu, vojenské mapování, klimatická změna, Ploučnice, Robečský potok
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this bachelor thesis is to provide an understanding of the soil water retention, particularly focusing on small water reservoirs and their water retention potential within the region. Additionally, this paper uses available historical maps to investigates a historical development of water reservoirs in the river Ploucnice basin. The research first provides systematic review of a secondary research, based on Czech and foreign resources, focusing on the topics and issues mentioned above. This chapter includes investigation of physio-geographic properties of the river Ploucnice basin, particularly focusing on hydrological analysis of this area, using research data from Czech Hydrometeorological Institute. The primary research focused on a historical development of water reservoirs in the area of selected basin. Key words: soil water retention, small water reservoir, digital elevation model, climate change, Ploučnice river, Robečský brook
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Purm 7.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Purm 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Purm 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Purm 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Kocum, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Doležal 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 153 kB