velikost textu

Vliv rodinných a sociálních vztahů na vládu a dvůr Rudolfa II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rodinných a sociálních vztahů na vládu a dvůr Rudolfa II.
Název v angličtině:
The influence of family and social relationship for the goverment and the yard of Rudolf II.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominika Horská
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Id práce:
209859
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rudolf II., dvůr Rudolfa II., vláda Rudolfa II., Matyáš Habsburský, sociální vztahy, rodinné vztahy, duševní choroba, mecenáš, umění, alchymie.
Klíčová slova v angličtině:
Rudolf II., court of Rudolf II., government of Rudolf II., Matyas Habsbursky, social relations, family relations, mental illness, the patron, art, alchemy.
Abstrakt:
Anotace Předmětem diplomové práce je charakterizace výrazné osobnosti českých dějin, císaře Rudolfa II. Důraz je kladen na jednotlivé faktory, které ovlivnily jak samotnou vládu Rudolfa II., tak i chování jeho dvora. Zaměřuji se také na Rudolfovu sbírku umění, jeho zájem o alchymii a přírodní vědy. Dále se věnuji výrazným bratrským sporům, vztahům se ženami a následně jakou roli v jeho chování hrála duševní choroba. Zmiňuji jednotlivé aspekty, které nejvíce ovlivnily osobnost vybraného panovníka. Cílem mé práce je poukázat na rodinné a sociální vztahy Rudolfa II., které se dle mého názoru výrazně podepsaly na jeho vládě. Dále si kladu za cíl charakterizovat složitou rozporuplnou osobnost císaře Rudolfa II. a v neposlední řadě se snažím najít důvody, proč je naším národem brán spíše jako oblíbená a výrazná osobnost z rodu Habsburků.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this diploma thesis is the characterization of distinguished person of the Czech history of the emperor Rudolf II. Emphasisis placed on the individual factors, that influenced the government of Rudolf II. and his court. I focus on Rudolf's collection of art, his interest in alchemy and astronomy. I also deal with significant fraternal problems, relations with women and how was Rudolf II. influenced by his mental illness. I focus the various aspects that most influenced the personality of Rudolf II. The aim of the thesis is to point out the family and social relations of Rudolf II., which were most signed by his government. This thesis also characterize the contradictory personality of Rudolf II. and why in our nation is Rudolf II. popular and distinctive personality from the Habsburg family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Horská 4.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Horská 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Horská 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 152 kB