velikost textu

The Novelist as a Moral Physician: Fielding, Hume and the Moral Sense School of Thought

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Novelist as a Moral Physician: Fielding, Hume and the Moral Sense School of Thought
Název v češtině:
Romanopisec jakožto lékař morality: Fielding, Hume a filosofie morálního cítění
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaromír Lelek
Vedoucí:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Oponent:
doc. James Hill, Ph.D.
Id práce:
209855
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Henry Fielding|David Hume|morální teorie|morální filosofie|raný anglický román
Klíčová slova v angličtině:
Henry Fielding|David Hume|Moral Philosophy|Moral Sense Theory|Early English novel|Comic novel
Abstrakt:
Abstrakt Kohéznost pojetí lidské přirozenosti a morálky v kontextu filosofie morálního cítení bylo mezi mnoha mysliteli osmnáctého století až překvapivě homogenní. Tehdejší literatura a filosofie dospěly k velmi podobným závěrům ohledně toho co konstituuje dobrého člověka. Tom Jones – osudy mladíka podstrčeného jako dítě do šlechtické rodiny byl jeden z předních textů krásné literatury osmnáctého století, který pomohl vytvořit žánr (anglického) románu, a rozšířit některá filosofická tvrzení, jež zrcadlila myšlenky David Huma, předního anglicky píšícího filosofa osmnáctého století, které přednesl ve svém Zkoumání morálních principů a Pojednání o lidské přirozenosti. Tato práce však netvrdí, že by David Hume byl hlavní filosofickou inspirací Henryho Fieldinga; klíčově však, v Humově díle nalézáme filosofii morálního cítění dotaženou do konce tak jako v žádném jiném filosofovi osmnáctého století, s výjimkou Adama Smithe. Tato práce si klade za cíl probrat se otázkami etiky a morálního cítení ve Fieldingově vrcholném díle Tom Jones. Na začátku teze se probírá Fieldingovo vzdělání a náboženské, filosofické a literární vlivy. Vývoj a hlavně charakteristika sentimentálního románu a románu cítění je také zpracováno. Koncept morálního sensualismu je dohledán napříč historií filosofie se speciálním zaměřením na Skotské osvícenství, od Anthony Ashley Coopera, 3. hrabě Shaftesbury přes Francise Hutchesona až po Davida Huma a Adama Smithe. Další kapitola sestává z důkladných čteních Toma Jonese, zaměřující se na otázky etiky a morální estetiky a zapojení čtenáře do procesu morálního cítění a rozhodování, např. skrz zručného užití satiry a ironie. Poté následuje část zabývající se Humem, následovaná komparativní složkou, která se noří do podobností a rozdílů mezi Fieldingem a zmínenými filosofy, např. Fieldingova „dobrá povaha“ oproti Humově „sympatii“ jakožto schopnosti předpokladů, které nám umožňují cítit bolest druhých. Jelikož probíraní myslitelé byli zastánci víry, že lidé jsou v zásadě dobří, tak tato práce zároveň argumentuje proti Mandevillově a Hobbesově přesvědčení (Bájky o včelách, Leviathan), že lidé jsou v zásadě špatní a hnáni sebezájmem. Při diskuzi o Humovi se však tato filosofská dichotomie, stejně jako Fieldingův důraz na rozum zproblematizuje a interpretáční syntézi budou nastíněny. Hume totiž v určitém smyslu navazuje na Hobbese a Mandevilla a Fielding provádí osobitou fůzi rozumu a cítění. Klíčová slova: Fielding, morální teorie, Hume, morální filosofie, ranný anglický román
Abstract v angličtině:
Abstract Tom Jones was one of the seminal texts of fiction to come out of the eighteenth century that helped to build the English novel and to disseminate some of the philosophical tenets most significantly articulated by David Hume in his An Enquiry Concerning the Principles of Morals and A Treatise of Human Nature. This work does not posit that Hume was the chief philosophical inspiration for Fielding; rather, the reason behind focus on Hume is that in his works we find the philosophy of the moral sense elaborated and articulated better than in any other moral philosopher of the eighteenth century, with the exception of Adam Smith. The aim of this thesis is to pursue the questions of ethics and sensibility as played out in Fielding’s masterpiece, Tom Jones. The thesis opens with an account of Fielding’s background and divine, philosophical and literary influences. The development and mainly characteristics of the novel of sentiment (1740s to 1750s) and sensibility (60s-70s) will be discussed. The notion of moral sense and the merger of ethics with aesthetics will be tracked in the history of philosophy, with a special focus on the Scottish Enlightenment with its main proponents Anthony Ashley Cooper, the Earl of Shaftesbury, Francis Hutcheson, David Hume and Adam Smith. The next chapter comprises close readings of Tom Jones; how Fielding conceived of ethics in his work, how he implemented moral quandaries into the reading experience and how he involved the reader in the moral decision-making, e.g. in relation to his expert employment of satire and irony. Subsequently, there follows an essay on Hume, followed by a comparative section which elaborates on the similarities and discrepancies between Fielding and the mentioned philosophers, e.g. Fielding’s “good-nature” vs. Hume’s “sympathy” as the respective faculties that enable us to feel the pain of others. With the thinkers maintaining common sense philosophy, or “a belief system that we have in order to be human,” the discussion will also run as a retort to Mandeville’s & Hobbes’ notion that man is essentially driven by self-interest (found in Mandeville’s Fable of the Bees and Hobbes’ Leviathan). Yet when discussing Hume, this tenet as well as the foregrounding of reason in Tom Jones will get problematized and interpretative syntheses will be drawn. Hume’s system borrows from both of the previous philosophical traditions of the moral sense and of the selfish school of thought and Fielding conceives of reason and sense in quite a new way. Key words: Fielding, Moral Theory, Hume, Moral philosophy, Early English novel, Comic novel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Lelek 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaromír Lelek 436 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaromír Lelek 443 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Soňa Nováková, CSc. 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. James Hill, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 152 kB