velikost textu

Žena jako vyprávěcí strategie, ideová konstrukce a žitá zkušenost v raných povídkách Marie Majerové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žena jako vyprávěcí strategie, ideová konstrukce a žitá zkušenost v raných povídkách Marie Majerové
Název v angličtině:
Woman as a narrative strategy, ideological construction and living experience in early stories by Marie Majerova
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nikola Babilonová
Vedoucí:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
209840
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
M. Majerová|žena|muž|vztahy|láska|fokalizace|vypravěč|stereotypy|rovnoprávnost
Klíčová slova v angličtině:
M. Majerová|woman|man|relationships|love|focalization|narrator|stereotypes|equality
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá třemi povídkovými sbírkami Marie Majerové o ženách a lásce z počátku 20. století (Plané milování, Dcery země a Mučenky). Analýza se soustředí na ženu jako literární hrdinku a sleduje její postupnou proměnu v rámci jednotlivých sbírek. Práce si klade za cíl poukázat na autorčin rozmanitý způsob zobrazování ženských hrdinek a její hledání pravého obrazu ženství. V povídkách se kromě ženského příběhu snaží rovněž vypořádat s postavou muže, který je nedílnou součástí v životě ženy. Oba nechává říci svůj příběh jak ve formě dialogů, tak především zobrazením jejich vnitřního myšlení. Druhá polovina práce se proto zabývá narativními strategiemi, jež autorka využila k výstavbě postav fikčního světa. Jako teoretické východisko k jejich analýze jsme zvolili pojetí Stanzelových vyprávěcích situací a Hrabalův návrh konceptu fokalizace, jež umožnil přesněji popsat, jakým způsobem pracuje s prezentací myšlenek postav.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis deals with three collections of short stories about women and love written by Marie Majerova in the early 20th century (Plané milování, Dcery země and Mučenky). The analysis is focused on a woman as main character and follows her gradual transformation within the particular collection of stories. The goal of the thesis is to point out the author’s diverse ways of depicting woman main characters and author’s looking for an authentic woman role. Marie Majerova also tries to point out man character, which is integral to woman’s life. Author leaves both to tell their story in a dialogue as well as in their internal thoughts. The second half of the thesis focuses on narrative strategies used by the author to construct characters of the fiction world. In order to analyze them, Stanzel’s concept of narrative situations and Hrabal’s suggestion of focalization were chosen as theoretic basis. This fact also helps to better description of author’s work with presentation of the character’s thoughts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Babilonová 572 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Babilonová 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Babilonová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB