velikost textu

Právo farmaceutických patentů v mezinárodních obchodních dohodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo farmaceutických patentů v mezinárodních obchodních dohodách
Název v angličtině:
Law of Pharmaceutical Patents in International Trade Agreements
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Bernardová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
209839
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
TRIPS, patenty, léčiva
Klíčová slova v angličtině:
TRIPS, Patents, Pharmaceuticals
Abstrakt:
Právo farmaceutických patentů v mezinárodních obchodních dohodách Klíčová slova: TRIPS, patenty, léčiva Abstrakt Úprava duševního vlastnictví a zejména otázka farmaceutických patentů v mezinárodních obchodních dohodách je aktuální téma, které nabralo na důležitosti jako jeden z nejspornějších bodů při vyjednávání dohod Trans-Pacific Partnership a Transatlantic Trade and Investment Partnership. Zatímco ještě před třiceti lety byla mezinárodní úprava farmaceutických patentů soustředěna do multilaterální Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), v současnosti sledujeme snahu zejména ekonomicky významných hráčů přesouvat úpravu duševního vlastnictví do bilaterálních a regionálních obchodních dohod. Tyto dohody, zvyšující mezi smluvními státy minimální standardy ochrany zaručené dohodou TRIPS, jsou nazývány TRIPS-plus. Jednou z motivací ke zmíněnému posunu je lepší možnost ekonomicky silných států prosadit vlastní zájmy při vyjednávání s menším počtem stran. Práce prokazuje hypotézu, že mezinárodní úprava obchodních aspektů duševního vlastnictví využívá odklonu od multilateralismu ke zvyšování standardů ochrany duševního vlastnictví. V teoretické části práce popisuje tlaky, které formovaly vznik Světové obchodní organizace. Ilustruje význam, který měly Spojené státy jak na finální podobu dohody TRIPS, tak na přesun centra mezinárodní úpravy práv k duševnímu vlastnictví mimo arénu Světové obchodní organizace. Dále práce vysvětluje motivaci Spojených států k odklonu od multilateralismu. Ta spočívá v jednodušším prosazení vlastních zájmů na extenzivní ochraně práv duševního vlastnictví, motivovaných zájmy amerického farmaceutického průmyslu. V neposlední řadě jsou v této části práce popisovány vyjednávací strategie, které USA usnadňují prosazování svých zájmů v mezinárodních obchodních dohodách. Analytická část práce pak na příkladu jednotlivých institutů patentové ochrany léčiv srovnává vývoj jejich právní úpravy v mezinárodních obchodních dohodách. U každého 1 z režimů srovnává minimální standardy zaručené dohodou TRIPS, dále úpravu v bilaterálních a regionálních dohodách s přihlédnutím k historickému vývoji, a v neposlední řadě dané patentové režimy analyzuje v dohodách TPP a TTIP. V diskusní části práce poukazuje na fakt, že Spojené státy prostřednictvím obchodních dohod částečně harmonizují mezinárodní ochranu duševního vlastnictví nad úroveň, kterou samy vnitrostátně poskytují. Tyto dohody tak znamenají pro partnerské, zejména rozvojové, státy nedostatek záruk proti zneužívání duševního vlastnictví majiteli patentů. V neposlední řadě práce diskutuje nad otázkou, zda je pravdivý argument USA, podle kterého je extenzivní patentová ochrana léčiv nezbytná k podpoře vývoje nových léčiv. 2
Abstract v angličtině:
Law of Pharmaceutical Patents in International Trade Agreements Klíčová slova: TRIPS, Patents, Pharmaceuticals Abstract Trade related aspects of intellectual property rights - especially pharmaceutical patents - were one of the most controversial topics in Trans-Pacific Partnership and Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations. Whereas just thirty years ago international intellectual property law was mostly tied to the multilateral playground of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPS), nowadays we can see increasing bilateralism and regionalism in this area. The agreements that build on the protection guaranteed by the TRIPS agreement are known as TRIPS-plus agreements. One of the root causes that led developed countries to promote intellectual property rights shifting from multilateralism to regionalism was the increased negotiation power tied to a smaller playground. This thesis argues that there is a shift in intellectual property rights regulations from multilateral to bilateral and regional trade agreements. This shifting serves the purpose of promoting increasingly extensive intellectual property rights protection. In its theoretical chapter the thesis describes the powers that formed the foundation of the World Trade Organisation. It illustrates the United States’ power in the founding of this multilateral organisation, as well as their influence in regime shifting toward regionalism. It describes the reasons that led the US to turn their back on multilateralism as an interest in effortless harmonisation of international intellectual property rights protection to the highest levels of protection possible. The theoretical chapter also describes the negotiation strategies the USA use in international trade agreements negotiations. The analytical chapter of the thesis describes the rising standards of intellectual property protection on examples of various patent protection regimes. It compares the respective regime regulations in the TRIPS agreement, as well as regional agreements, TTIP and TPP. In its “Discussion” chapter the thesis argues that by increasing intellectual property protection standards in international trade agreements above their own domestic laws the USA might be putting their negotiation partners in danger of intellectual property rights abuse from patent holders. Last but not least, the thesis contemplates the validity of the commonly used argument of strong patent protection’s necessity for innovation enhancement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Bernardová 106.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Bernardová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Bernardová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 599 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Aneta Bernardová 106.43 MB