velikost textu

Akceptácia bolesti a kvalita života u pacientov s chronickou bolesťou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akceptácia bolesti a kvalita života u pacientov s chronickou bolesťou
Název v češtině:
Akceptace bolesti a kvalita života u pacientů s chronickou bolestí
Název v angličtině:
Acceptance of pain and quality of life of pacients with chronic pain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Terézia Lukšicová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Novák
Id práce:
209823
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Chronická bolesť|Akceptácia bolesti|Terapia pomocou prijatia a záväzku|Kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
Chronic pain|Pain acceptance|Acceptance and Commitment Therapy|Quality of life
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na poznatky o akceptácii chronickej bolesti a jej vplyvu na kvalitu pacientovho života. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá z nich, literárne prehľadová, poskytuje základné terminologické zakotvenie a popisuje možné problémy spojené s prežívaním chronickej bolesti. Jej hlavnou časťou je objasnenie konceptu akceptácie chronickej bolesti vo význame, v akom je používaný približne posledných tridsať rokov. V práci je vysvetlená jedna z terapeutických možností ako zvýšiť akceptáciu bolesti u pacienta, a to terapia pomocou prijatia a záväzku (Acceptance and commitment therapy- ACT). Na prvú časť práce nadväzuje empirická časť, ktorá navrhuje výskumný projekt vychádzajúci z poznatkov uvedených v literárne prehľadovej časti. Ide o experiment s priebežným a následným pozorovaním tej istej skupiny, ktorý sleduje pôsobenie ACT na akceptáciu bolesti. Štúdia pozoruje či dôjde ku zlepšeniu aj v iných oblastiach, a to konkrétne v depresivite, úzkostnosti, intenzite bolesti a v neposlednom rade teda ku zlepšeniu celkovej kvality života. Výskumný projekt pracuje s dotazníkom CPAQ, ktorý má za cieľ použiť ho na českej populácii a tým prispieť k možnému vytvoreniu noriem. Kľúčové slová Chronická bolesť, akceptácia bolesti, terapia pomocou prijatia a záväzku, kvalita života
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis focuses on findings about acceptance of chronic pain and its influence on patients’ life quality. The thesis is divided into two parts. The first formal part defines basic terminology and describes potential issues connected to experiencing chronic pain, its main component clarifies the concept of chronic pain’s acceptance from the viewpoint presented over the past thirty years. This part also introduces the Acceptance and Commitment Therapy – ACT, as one of the therapeutic options enabling the increase of acceptance of pain by patients. The empirical part ofthe thesis resumes the first part and suggests a research project evolving the findings of the initial formal synopsis. The reasearch is a correlational study surveying the impact of ACT on the acceptance of pain. The study monitors possible improvement in other areas too, specifically when it comes to depression, anxiety, intensity of pain and improving overall quality of life uttermost. The research projects works with the CPAQ questionairre which goal it is to get conducted on Czech population and support establishing norms. Key words: Chronic pain, Pain acceptance, Acceptance and Commitment Therapy, Quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Terézia Lukšicová 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Terézia Lukšicová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Terézia Lukšicová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Novák 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB