velikost textu

Vztah sociální a pastorační práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah sociální a pastorační práce
Název v angličtině:
Relationship between social and pastoral work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Darina Dvořáčková
Vedoucí:
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
209809
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce si klade za cíl představit sociální a pastorační práci a následně je vzájemně porovnávat na základě jejich hlavních paradigmat. První část je věnována sociální práci. Zabývá se krátce její historií a následně je představena jako lidsko-pravní profese se svými hlavními principy a cíly podle jejich nejdůležitějších dokumentů. Druhá část přináší pohled na pastorační práci. Objasňuje význam teologické etiky a představuje sociální nauku církve s jejími hlavními zásadami dle relevantních církevních dokumentů. Třetí část je pak věnována hledání vzájemného propojení sociální a pastorační práce. Zaměřuje se na jejich společné etické rozměry, kterými jsou lidská práva, důstojnost, spravedlnost, solidarita. Nabízí pohled na možnosti jejich vzájemného dialogu, jehož cílem je oboustranné obohacení pro smysluplnou spolupráci a podporu pracovníků obou profesí. V závěru práce se objevuje krátké shrnutí a zhodnocení cíle práce. Součástí příloh je Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a Mezinárodní etický kodex sociální práce. Klíčová slova Sociální práce, pastorační práce, lidská práva, solidarita, lidská důstojnost, spravedlnost
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis aims to introduce social work and pastoral work and then to compare them on the basis of their main paradigms. The first part is focused on social work. It deals briefly with its history and then it is presented as a human-rights profession with its main principles and goals according to its most important documents. The second part gives an overview of pastoral work. It clarifies the significance of theological ethics and represents the social doctrine of the Church with its basic principles according to relevant church documents. The third part is devoted to the search for interconnection of social and pastoral work. It focuses on their common ethical dimensions, which are human rights, dignity, justice, solidarity. It offers a view of the possibilities of their mutual dialogue, aiming at mutual enrichment for meaningful cooperation and support of the workers of both professions. At the end of the thesis, a brief summary and evaluation of the thesis goal appears. The appendices include the Ethical Code of Social Workers of the Czech Republic and the International Ethical Code of Social Work. Keywords Social work, pastoral work, human rights, solidarity, human dignity, justice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Darina Dvořáčková 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Darina Dvořáčková 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Darina Dvořáčková 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. 152 kB