velikost textu

Vznik a vývoj proglaciálních jezer v Patagonských Andách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a vývoj proglaciálních jezer v Patagonských Andách
Název v angličtině:
Origin and evolution of proglacial lakes in the Patagonian Andes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Danišová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponent:
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Id práce:
209804
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
proglaciální jezera, ledovce, hrazení jezer, Severopatagonské ledovcové pole, GLOF
Klíčová slova v angličtině:
glacial lakes, glaciers, lake-dams, North Patagonian Icefield, GLOF
Abstrakt:
Vznik a vývoj proglaciálních jezer v Patagonských Andách ABSTRAKT: Proglaciální jezera jsou dynamické vodní hmoty, které jsou zásadně ovlivněny vývojem ledovcových mas, morfologií reliéfu a klimatickými faktory. V současné době se ledovce vyznačují převážně postupným táním, které úzce souvisí s globálními změnami klimatu. S ústupem horského zalednění se zvětšuje objem vody ledovcových jezer, což může vést ke zvýšenému riziku přelití, či protržení hrází jezer. Cílem této práce bylo nejdříve formou rešerše popsat, jak tato jezera vznikají, jaké faktory hrají roli v jejich vývoji a jak ona samotná mohou ovlivňovat své okolí. Dále bylo na základě vytvořené inventarizační tabulky prostorově a časově analyzováno 640 jezer v oblasti Severopatagonského ledovcového pole v Patagonských Andách v časovém rozmezí od roku 1984 až po současnost. Výsledky potvrzují předpoklad, že spolu s úbytkem ledovcových hmot dochází v této oblasti také ke zvětšování a vzniku nových ledovcových jezer. Práce se snaží prokázat souvislost s klimatickými daty, ačkoliv ta jsou pro tento region poměrně nedostatečná. Klíčová slova: proglaciální jezera, ledovce, hrazení jezer, Severopatagonské ledovcové pole, GLOF
Abstract v angličtině:
Origin and evolution of proglacial lakes in the Patagonian Andes ABSTRACT: Proglacial lakes are dynamic water bodies affected by the evolution of glacier ice masses, morphology and climatic factors. Mountain glaciers are very sensitive to climate change, which has caused their continuous recession recent decades. Glacier retreat is closely linked to an increase in the volume of proglacial lakes, especially in high mountain areas. The growth of proglacial lakes can also lead to increased probability of overtopping or dam rupture, also known as GLOF. The first aims of the presented thesis are to describe how proglacial lakes are formed, what factors can influence their continuous evolution and, lastly, how the lakes can affect their surroundings. In order to perform the spatial and temporary analysis, an inventory of the proglacial lakes in the North Patagonian Icefield was made, as this area has not yet been properly studied. In the time scale from 1984 till now, 640 lakes were characterised. The results show that along with glacier retreat, proglacial lakes are increasing in both size and number. However, the correlation with the climatic data is limited because of its poor quality and inadequate distribution in this area. Keywords: glacial lakes, glaciers, lake-dams, North Patagonian Icefield, GLOF
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Danišová 7.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Danišová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Danišová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 153 kB