velikost textu

Vegetativní inkompatibilita u vláknitých askomycetů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vegetativní inkompatibilita u vláknitých askomycetů
Název v angličtině:
Vegetative incompatibility in filamentous ascomycetes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Glässnerová
Vedoucí:
Mgr. Vít Hubka
Oponent:
Mgr. František Sklenář
Id práce:
209798
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vegetativní inkompatibilita, het geny, vic geny, mat lokus, programovaná buněčná smrt, Neurospora crassa, Podospora anserina, Cryphonectria parasitica
Klíčová slova v angličtině:
vegetative incompatibility, het genes, vic genes, mat locus, programmed cell death, Neurospora crassa, Podospora anserina, Cryphonectria parasitica
Abstrakt:
Abstrakt Vegetativní inkompatibilita je proces vyskytující se během vegetativního růstu u vláknitých hub, který může zabránit fúzi hyf mezi jedinci. Při splynutí hyf dvou jedinců s geneticky nekompatibilní kombinací alel genů vegetativní inkompatibility (např. genů het nebo vic) dojde k destrukci vzniklé heterokaryotické buňky programovanou buněčnou smrtí, která může být zprostředkována různými způsoby. Funkcí tohoto mechanismu může být zachování genetické individuality jedince či zabránění přenosu škodlivých cytoplazmatických elementů (např. mykovirů). Zkoumání genů spojených s vegetativní inkompatibilitou hraje významnou roli např. při indukci pohlavního stadia in vitro nebo při studiu mechanismů speciace u hub. Na molekulárně genetické úrovni byla vegetativní inkompatibilita detailně popsána zatím jen u tří druhů askomycetů. Cílem této práce je shrnout doposud známé poznatky o významu vegetativní inkompatibility a genetických mechanismech, kterými je tento proces zajištěn. Klíčová slova: vegetativní inkompatibilita, het geny, vic geny, mat lokus, programovaná buněčná smrt, Neurospora crassa, Podospora anserina, Cryphonectria parasitica
Abstract v angličtině:
Abstract Vegetative incompatibility is a process occurring during vegetative growth in filamentous fungi which can prevent fusion of hyphae between individuals. In case of hyphal fusion between two individuals with genetically incompatible combination of alleles of vegetative incompatibility genes (i.e. het or vic genes), the newly-emerged heterokaryotic cell is destroyed via programmed cell death, which can be mediated in various ways. The purpose of this mechanism can be to preserve the genetic individuality of an individual or to prevent the transmission of a deleterious cytoplasmatic elements (e.g. mycoviruses). Exploring the vegetative incompatibility genes plays an important role for example in the induction of sexual state in vitro or in the study of speciation mechanisms in fungi. On the molecular-genetic level, vegetative incompatibility has been so far described in detail only in three ascomycete species. This thesis aims to summarize our knowledge concerning the significance of vegetative incompatibility and genetical mechanisms that underlie this process. Key words: vegetative incompatibility, het genes, vic genes, mat locus, programmed cell death, Neurospora crassa, Podospora anserina, Cryphonectria parasitica
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Glässnerová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Glässnerová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Glässnerová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Hubka 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Sklenář 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. 152 kB