velikost textu

Meióza a fertilita juvenilních myších samců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Meióza a fertilita juvenilních myších samců
Název v angličtině:
Meiosis and fertility of juvenile mouse males
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Valtrová
Vedoucí:
Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Id práce:
209792
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fertilita, juvenilní samci, meióza, spermatocyty, spermatogeneze, spermatogoniální kmenové buňky, spermie, testis
Klíčová slova v angličtině:
Fertility, juvenile males, meiosis, spermatocytes, spermatogenesis, spermatogonial stem cells, spermatozoa, testis
Abstrakt:
Abstrakt Úkolem této práce je shrnout literaturu zabývající se zvláštnostmi spermatogeneze juvenilních myší (Mus musculus) a možnostmi jejich využití. Spermatogeneze je proces, který vede skrze meiotické dělení ke vzniku spermií. Buňka prochází ve vlnách buněčnými typy: spermatogonie, spermatocyty, spermatidy a spermie. Juvenilní myši (kde množství spermií a velikost testes nedosáhly maxima) jsou často využívané pro studium jednotlivých typů buněk. U juvenilních myší trvá přechod mezi buněčnými typy kratší dobu. Spermie vznikající během první vlny spermatogeneze (zkratka VS) jsou odvozené přímo z prenatálních gonocytů, což umožňuje dřívější produkci spermií. Mají nižší četnost crossing overu (CO) kvůli odlišnému zpracování meiotických meziproduktů CO; následkem mohou být aneuploidie (o chromozom více nebo méně). Spermie z 2.VS mají také nižší četnost CO. Během 3.VS sestupují testes a teplota klesá na 33°C; četnost CO více podobá dospělcům. Až ve 4.VS maturují podpůrné testikulární buňky, které mj. produkují testosteron, a četnost CO je jako u dospělých. U juvenilních myší je též častější výskyt a vyšší závažnost malformací spermií. Nízká četnost CO by neměla mít na fertilitu vliv; chyby jsou eliminovány v kontrolních bodech meiózy. Je ale zajímavé, že potomci mladých mužů mají vyšší riziko aneuploidií, např. Downova syndromu, což je možná kvůli nízké četnosti CO a následné chybné distribuce chromozomů během meiózy.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is a summary of literature on pecularities of spermatogenesis in juvenile mouse males (Mus musculus) and their utilization. Spermatogenesis is a process that leads through meiosis to sperm production. The cell undergoes in waves the following cell types: spermatogonia, spermatocytes, spermatids, and spermatozoa. Juvenile mice (whose testes size and sperm count have not reached their maximum) are often used to study individual cell types. The transition between cell types takes shorter time in juveniles. Spermatozoa from the 1st wave of spermatogenesis (WS) are derived from prenatal gonocytes, allowing earlier sperm production. They have a lower frequency of crossing over (CO rate) due to a different processing of CO intermediates; the consequence can be aneuploidy (one chromosome less/more). Spermatozoa from the 2nd WS still display lower CO rate. In 3rd WS testes descend and their temperature decreases to 33°C; CO rate is more like in adults. In 4th WS is typical testicular supportive cells mature and CO rate is similar to adult levels. Juvenile males also suffer from more frequent and severe sperm malformations. Low CO rate should not have an impact on fertility; errors are eliminated during meiotic checkpoints. However, the children of young fathers have a higher risk of aneuploidy, such as Down syndrome, which might be caused by low CO rate and subsequent chromosome segregation errors during meiosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Valtrová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Valtrová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Valtrová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radka Reifová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. 152 kB