velikost textu

Úloha C-reaktivního proteinu v ischemické toleranci srdce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha C-reaktivního proteinu v ischemické toleranci srdce
Název v angličtině:
The role of C-reactive protein in cardiac ischemic tolerance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Perglerová
Vedoucí:
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Vebr
Konzultant:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
209787
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Srdce, Zánět, C-reaktivní protein, Infarkt myokardu,
Klíčová slova v angličtině:
Heart, Inflammation, C-reactive protein, Myocardial infarction,
Abstrakt:
Abstrakt Za ischemickou chorobu srdeční (ICHS) je označován soubor patofyziologických stavů, poruchy prokrvování a zásobování myokardu kyslíkem v důsledku zužování cév či jejich ucpání trombem. Významnou úlohu v ICHS hraje zánět. Se zánětlivou odpovědí organismu je spojená syntéza proteinů akutní fáze v játrech, jakým je například C-reaktivní protein (CRP). CRP má významnou roli u akutních forem ICHS jako je infarkt myokardu (IM). Vznik a rozvoj ICHS může být podpořen výskytem některým z rizikových faktorů (např. ateroskleróza, hypertenze, plazmatická hladina CRP). Zvýšená hladina CRP může podporovat iniciaci vzniku aterosklerotického plátu, stejně tak v případě hypertenze je přítomností CRP riziko rozvoje ICHS zvýšeno. Akutní IM je v procesu hojení provázen fází zánětu, zde se přirozeně vyskytuje CRP a jeho přítomnost je důležitá k akceleraci zánětu. Může nastat situace, kdy zánět přejde do chronické fáze, jelikož není včas ukončen, s tím je spojena neustálá syntéza CRP. Vysoké hladiny CRP mohou prognózu vývoje po IM snižovat. Přítomný zvýšený plazmatický CRP negativně působí v expanzi infarktu a s ním spojené dilataci komor, která může vyústit až v protržení srdeční stěny. Kompenzačním mechanismem infarktem nepostiženého myokardu je hypertrofie. Takto remodelované srdce ztrácí svoji funkčnost a může dojít k rozvoji srdečního selhávání, u kterého byl v dlouhodobém přežívání pacientů pozorován negativní vliv CRP, právě kvůli zhoršené toleranci srdce k ischemii. Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o úloze CRP resp. zánětu v ICHS. Klíčová slova: Srdce, Zánět, C-reaktivní protein, Infarkt myokardu
Abstract v angličtině:
Abstract Ischemic heart disease (CHD) is a set of pathophysiological states, disorders of blood flow and oxygen supply of the myocardium due to vascular constriction or thrombus blockage. Inflammation plays an important role in CHD. The inflammatory response is associated with the synthesis of acute phase proteins in the liver such as C-reactive protein (CRP). CRP plays an important role in acute forms of CHD such as myocardial infarction (MI). The development of CHD may be supported by the occurrence of some of the risk factors (eg. atherosclerosis, hypertension, plasma CRP). Increased CRP levels may support the initiation of atherosclerotic plaque formation as well as in the case of hypertension the presence of CRP increases the risk of developing CHD. The healing proces after acute MI is accompanied by an inflammatory phase where CRP occurs naturally and CRP is important to accelerate inflammation. There may be a situation which inflammation goes into a chronic phase because it is not terminated in time, with constant CRP synthesis. High levels of CRP may decrease the prognosis after MI. The elevated plasma CRP has a negative effect on the expansion of MI and the associated ventricular dilatation, which may result in a rupture of the cardiac wall. Hypertrophy is the compensatory mechanism of the non-affected myocardium after MI. A remodelated heart loses its functionality and may lead to heart failure, which has been shown to have a negative effect of CRP in the long-term survival of the patients due to impaired cardiac tolerance to ischemia. The project aims to outline current knowledge about the role of CRP and inflammation in CHD. Key words: Heart, Inflammation, C-reactive protein, Myocardial infarction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Perglerová 949 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Perglerová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Perglerová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Vebr 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB