velikost textu

Izajáš 49 v pohledu rétorické kritiky: Mezi pochybnostmi a převratnou nadějí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Izajáš 49 v pohledu rétorické kritiky: Mezi pochybnostmi a převratnou nadějí.
Název v angličtině:
Isaiah 49 as seen by rhetorical criticism: Between doubts and radical hope.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jordan Tomeš
Vedoucí:
doc. Petr Sláma, Th.D.
Oponent:
Doc. ThDr. Martin Prudký
Id práce:
209782
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Starého zákona (27-SZ)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rétorická kritika, Starý zákon, biblistika, Deuteroizajáš, pronárody, Izrael
Klíčová slova v angličtině:
Rhetorical criticism, Old Testament, Biblical studies, Deuteroisaiah, Nations, Israel
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce uplatňuje metodu rétorické kritiky na vybraný biblický text ze 49. kapitoly proroka Izajáše. Rétorická kritika je exegetickou metodou, která se za předpokladu, že forma textu neoddělitelně souvisí s jeho obsahem, snaží pozorným studiem lingvistických struktur textu lépe porozumět tomu, co autor svými slovy zamýšlel. V rámci tohoto studia, které je synchronní povahy, užívá rétorická kritika strukturálních a literárních nástrojů a dbá na prvky argumentace v textu. V první kapitole této práce je blíže představen vznik a následný vývoj rétorické kritiky. Ve druhé kapitole práce jsou blíže upřesněny pravidla vlastní metody, podle kterých je následně ve třetí kapitole, která tvoří jádro této práce, pracováno se zvoleným biblickým textem. V závěrečné čtvrté kapitole je pak užití metody rétorické kritiky zhodnoceno.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis “Isaiah 49 as seen by Rhetorical Criticism: Between Doubts and Radical Hope” adopts the method of rhetorical criticism and applies it on a chosen biblical text from the 49th chapter of Isaiah. Rhetorical criticism is an exegetical method which, provided that the form of the text firmly relates to its content, tries by an attentive studying of the linguistic structures of the text to better understand the intended meaning of the author. This studying is of a synchronic character and uses structural and literary tools. It also pays attention to elements of persuasion. In the first chapter of this thesis, rhetorical criticism is introduced as well as its emergence in the second half of the 20th century and its subsequent development is described. In the second chapter, the method of this thesis is specified. It is then used in the third chapter, which is the core of the thesis, to interpret the chosen biblical text. The utilization of the method of rhetorical criticism is then evaluated in the final fourth chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jordan Tomeš 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jordan Tomeš 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jordan Tomeš 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Petr Sláma, Th.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Martin Prudký 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Jiří Mrázek, Th.D. 154 kB