text size

Houboví kořenoví symbionti mořských trav Posidonia oceanica (Posidoniaceae) a Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Houboví kořenoví symbionti mořských trav Posidonia oceanica (Posidoniaceae) a Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae)
Titile (in english):
Fungal root symbionts of the seagrasses Posidonia oceanica (Posidoniaceae) and Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae)
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Beáta Soperová
Supervisor:
RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
Opponent:
Libor Mrnka
Thesis Id:
209771
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Posidonia oceanica, Thalassodendron ciliatum, kořenové vlášení/vlásky, mořské trávy, endofytické houby
Keywords:
Posidonia oceanica, Thalassodendron ciliatum, root hairs, seagrasses, endophytic fungi
Abstract (in czech):
Abstrakt Mořské trávy tvoří významnou část mořské vegetace a jejich porosty slouží jako habitat pro mnohé další organismy. Stejně jako suchozemské rostliny mohou i mořské trávy asociovat s různými druhy hub od parazitických až po endofytické. Za jedny z nejlépe prostudovaných mořských trav jsou považovány Posidonia oceanica a Thalassodendron ciliatum, jejichž ontogenetický vývoj je velmi podobný. Semenáčky obou druhů mají primární kořen s hustým kořenovým vlášením, který je v pozdějším vývoji nahrazen kořeny sekundárními. Dospělí jednici P. oceanica a T. ciliatum v drtivé většině případů na sekundárních kořenech již kořenové vlásky netvoří. Zdá se, že u P. oceanica je tento přechod od kořenů s vlášením po kořeny bez kořenových vlásků spojen s interakcí s endofytickými houbami. Pro druh T. ciliatum je výskyt interakce s endofytickými houbami dosud nejasný. Shrnutí dosavadních znalostí o kořenovém vlášení a houbových kořenových symbiontech druhů P. oceanica a T. ciliatum odhalilo neúplnost znalostí týkajících se vlivu endofytických hub na kořeny a tvorbu kořenových vlásků u P. oceanica a úplnou absenci studií mykobiontů T. ciliatum. Shrnutí dále vedlo k hypotéze možné koevoluce endofytických hub a mořské trávy P. oceanica.
Abstract:
Abstract Seagrasses form an important part of the marine vegetation and its growth create a habitat for many other organisms. Equal to the terrestrial plants, seagrasses can associate with various fungal species ranging from the parasitic to the endophytic ones. Posidonia oceanica and Thalassodendron ciliatum, whose ontogenetic development are very similar, are considered to be the ones of the best studied seagrass. Seedlings of both species have a primary root densely covered with root hairs, which is later replaced by secondary roots. In the vast majority of cases, the adult P. oceanica and T. ciliatum do not form root hairs on the secondary roots. In the case of P. oceanica, this transition from roots with root hairs to roots lacking root hairs appears to be associated with interaction with endophytic fungi. The incidence of interaction with endophytic fungi is still unclear for T. ciliatum. A summary of existing knowledge of the root hairs and fungal root symbionts of P. oceanica and T. ciliatum has revealed an incomplete knowledge of the effect of endophytic fungi on roots and root hairs formation in P. oceanica and a complete absence of studies of T. ciliatum mycobionts. The summary has further led to the hypothesis of possible coevolution of endophytic fungi and seagrass P. oceanica.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Beáta Soperová 859 kB
Download Abstract in czech Beáta Soperová 108 kB
Download Abstract in english Beáta Soperová 107 kB
Download Supervisor's review RNDr. Martin Vohník, Ph.D. 95 kB
Download Opponent's review Libor Mrnka 405 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB