velikost textu

Houboví kořenoví symbionti mořských trav Posidonia oceanica (Posidoniaceae) a Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Houboví kořenoví symbionti mořských trav Posidonia oceanica (Posidoniaceae) a Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae)
Název v angličtině:
Fungal root symbionts of the seagrasses Posidonia oceanica (Posidoniaceae) and Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Beáta Soperová
Vedoucí:
RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
Oponent:
Libor Mrnka
Id práce:
209771
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Posidonia oceanica, Thalassodendron ciliatum, kořenové vlášení/vlásky, mořské trávy, endofytické houby
Klíčová slova v angličtině:
Posidonia oceanica, Thalassodendron ciliatum, root hairs, seagrasses, endophytic fungi
Abstrakt:
Abstrakt Mořské trávy tvoří významnou část mořské vegetace a jejich porosty slouží jako habitat pro mnohé další organismy. Stejně jako suchozemské rostliny mohou i mořské trávy asociovat s různými druhy hub od parazitických až po endofytické. Za jedny z nejlépe prostudovaných mořských trav jsou považovány Posidonia oceanica a Thalassodendron ciliatum, jejichž ontogenetický vývoj je velmi podobný. Semenáčky obou druhů mají primární kořen s hustým kořenovým vlášením, který je v pozdějším vývoji nahrazen kořeny sekundárními. Dospělí jednici P. oceanica a T. ciliatum v drtivé většině případů na sekundárních kořenech již kořenové vlásky netvoří. Zdá se, že u P. oceanica je tento přechod od kořenů s vlášením po kořeny bez kořenových vlásků spojen s interakcí s endofytickými houbami. Pro druh T. ciliatum je výskyt interakce s endofytickými houbami dosud nejasný. Shrnutí dosavadních znalostí o kořenovém vlášení a houbových kořenových symbiontech druhů P. oceanica a T. ciliatum odhalilo neúplnost znalostí týkajících se vlivu endofytických hub na kořeny a tvorbu kořenových vlásků u P. oceanica a úplnou absenci studií mykobiontů T. ciliatum. Shrnutí dále vedlo k hypotéze možné koevoluce endofytických hub a mořské trávy P. oceanica.
Abstract v angličtině:
Abstract Seagrasses form an important part of the marine vegetation and its growth create a habitat for many other organisms. Equal to the terrestrial plants, seagrasses can associate with various fungal species ranging from the parasitic to the endophytic ones. Posidonia oceanica and Thalassodendron ciliatum, whose ontogenetic development are very similar, are considered to be the ones of the best studied seagrass. Seedlings of both species have a primary root densely covered with root hairs, which is later replaced by secondary roots. In the vast majority of cases, the adult P. oceanica and T. ciliatum do not form root hairs on the secondary roots. In the case of P. oceanica, this transition from roots with root hairs to roots lacking root hairs appears to be associated with interaction with endophytic fungi. The incidence of interaction with endophytic fungi is still unclear for T. ciliatum. A summary of existing knowledge of the root hairs and fungal root symbionts of P. oceanica and T. ciliatum has revealed an incomplete knowledge of the effect of endophytic fungi on roots and root hairs formation in P. oceanica and a complete absence of studies of T. ciliatum mycobionts. The summary has further led to the hypothesis of possible coevolution of endophytic fungi and seagrass P. oceanica.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Beáta Soperová 859 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Beáta Soperová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Beáta Soperová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Vohník, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Libor Mrnka 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB