velikost textu

Komunikace u dospělých klientů s poruchou autistického spektra a její systematická podpora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace u dospělých klientů s poruchou autistického spektra a její systematická podpora
Název v angličtině:
Communication in adult clients with autism and its systematic support
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolina Růžová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Id práce:
209754
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra, komunikace, narušená komunikační schopnost, verbální komunikace, neverbální komunikace, logopedická intervence, dospělost, chráněné bydlení
Klíčová slova v angličtině:
autism spectrum disorders, communication, impaired communication ability, verbal communication, non-verbal communication, speech therapy, adulthood, supported housing
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je komunikace u dospělých klientů s poruchou autistického spektra a její systematická podpora. Diplomová práce se sestává ze dvou hlavních částí: části teoretické a části praktické. Teoretická část je pak dále členěna do čtyř kapitol, jež vymezují základný pojmy týkající se poruch autistického spektra a komunikace. Poruchy autistického spektra jsou v těchto kapitolách rozebírány z hlediska historického vývoje, etiologie, klasifikace i symptomatologie a také s ohledem na projevy PAS v dospělosti. Kapitoly týkající se komunikace nejprve vymezují komunikaci samotnou a důležité pojmy s ní spojené, dále se pak věnují popisu specifických abnormalit, které se vyskytují v komunikaci osob s poruchou autistického spektra a představují možnosti podpory, jež je možné u komunikace s osobami s PAS použít. Praktická část je pak pojata jako kvalitativní výzkum, jehož hlavním cílem je popsat komunikaci osob s poruchou autistického spektra, ukázat její specifika a popsat intervenci, která byla u jednotlivých subjektů zavedena. V souladu s hlavním cílem jsou stanoveny dílčí cíle a výzkumné otázky. V rámci výzkumné části je pak charakterizováno zařízení, ve kterém se výzkum odehrává, a jsou zpracovány případové studie pěti dospělých osob s diagnózou PAS. V závěru jsou shrnuty výsledky výzkumného šetření a uvedena doporučení pro další rozvoj komunikace. KLÍČOVÁ SLOVA poruchy autistického spektra, komunikace, narušená komunikační schopnost, verbální komunikace, neverbální komunikace, logopedická intervence, dospělost, chráněné bydlení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this diploma thesis is communication in adult clients with autism and its systematic support. The text itself consists of two main parts: theoretical and empirical. The theoretical part is further divided into four chapters which deal with the basic concepts of autism spectrum disorders and communication. In these chapters, autism spectrum disorders are analysed from the viewpoint of historical development, etiology, classification and symptomatology with regard to the manifestation of ASD in adulthood. The chapters which deal with the topic of communication first define communication as such and the important terms associated with it, and then describe the specific abnormalities that may occur in the communication of people with autism spectrum disorder. They also provide support options that can be used to communicate with people with ASD. The practical part is then conceived as a qualitative research whose main aim is to describe the communication of people with autism spectrum disorder, to show its specifics and to describe the intervention that was introduced in five individual subjects. In accordance with the main objective, partial objectives and research questions were set. The research part describes the environment in which the research took place and provides five case studies of adults with ASD diagnosis. The conclusion summarizes the results of the research and offers recommendations for further development of communication. KEY WORDS autism spectrum disorders, communication, impaired communication ability, verbal communication, non-verbal communication, speech therapy, adulthood, supported housing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolina Růžová 745 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolina Růžová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolina Růžová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolina Růžová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB