velikost textu

Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje
Název v angličtině:
The lowest-mortality countries: their specifics and trends of development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Julie Stýblová
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Maláková
Id práce:
209722
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úmrtnost, naděje dožití, příčiny smrti, věk a pohlaví, standardizované míry úmrtnosti, dekompozice
Klíčová slova v angličtině:
Mortality, life expectancy, causes of death, age and sex, standardized mortality rates, decomposition
Abstrakt:
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy vývoje Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat úmrtnostní poměry ve státech s nejnižší úrovní úmrtnosti mezi lety 1990 a 2013 za každé pohlaví odděleně. Pro zhodnocení vývojových trendů celkové úmrtnosti byl použit ukazatel naděje dožití při narození, dále pravděpodobnost úmrtí, která umožnila vyjádřit změny úmrtnosti podle věku, pomocí jednorozměrné dekompozice byly určeny příspěvky jednotlivých věkových skupin ke změně naděje dožití při narození. Pro detailnější pohled byla hodnocena úmrtnost na vybrané skupiny příčin smrti, která byla analyzována pomocí standardizované míry úmrtnosti. Dvourozměrná dekompozice umožnila kvantifikovat příspěvek věkových skupin a hlavních tříd příčin smrti a tím zhodnotit, jak se která věková skupina a skupina příčin smrti podílela na změně naděje dožití při narození. U všech států dochází ke snižování celkové úrovně úmrtnosti a není pozorováno žádné přerušení tohoto trendu. Výsledky ukazují, že se k sobě jednotlivé státy přibližují a nevykazují příliš velké rozdíly. Všechny vybrané státy se vyznačují poklesem úmrtnosti hlavně ve starších věkových skupinách. U států také dochází ke změně pořadí nejvýznamnějších příčin smrti, kdy skupinu příčin smrti na nemoci oběhové soustavy začínají postupně nahrazovat novotvary. Specifický vývoj se vyskytl u japonských žen. Díky nižší úrovni celkové intenzity úmrtnosti, která se v analyzovaném období držela v podstatě na stabilní úrovni, dosahovaly výrazně vyšší hodnoty naděje dožití při narození než v ostatních zemích. Klíčová slova: Úmrtnost, naděje dožití, příčiny smrti, věk a pohlaví, standardizované míry úmrtnosti, dekompozice
Abstract v angličtině:
The lowest-mortality countries: their specifics and trends of development Abstract The main objective of this work is to analyze mortality rates in countries with the lowest mortality rates between 1990 and 2013 for each gender separately. The life expectancy at birth indicator was used to assess the developmental trends of overall mortality, followed by the probability of death, which allowed for the expression of age-related mortality changes, and the contribution of individual age groups to the change in life expectancy at birth was determined by one-dimensional decomposition. For a more detailed look, the mortality rate of selected group of death causes was assessed using a standardized mortality rate. The two-dimensional decomposition allowed to quantify the contribution of age groups and the main causes of death and thus to evaluate how the age group and cause of death contributed to the change in life expectancy at birth. In all countries, the overall mortality rate is decreasing and no interruption of this trend is observed. The results show that the states are getting closer to each other and do not show much differences. All selected countries are characterized by a decline in mortality, mainly in older age groups. The states also change the order of the most important causes of death, when a group of causes of death on diseases of the circulatory system begin to replace neoplasms. However, the development of Japanese women would be specific, with significantly lower life expectancy at birth than the other countries due to the lower overall mortality rate that remained substantially stable in the analysis period. Key words: Mortality, life expectancy, causes of death, age and sex, standardized mortality rates, decomposition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Julie Stýblová 6.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Julie Stýblová 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Julie Stýblová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Maláková 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 153 kB