velikost textu

Analýza geomorfologických projevů neotektoniky na zlomech pohoří Cordillera Blanca

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza geomorfologických projevů neotektoniky na zlomech pohoří Cordillera Blanca
Název v angličtině:
The analysis of geomorphological pronunciation of neotectonics on Cordillera Blanca faults
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Burkytová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponent:
RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D.
Id práce:
209717
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geomorfologie, neotectonics, morfometrie, Cordillera Blanca, Peru
Klíčová slova v angličtině:
geomorphology, neotectonics, morphometry, Cordillera Blanca, Peru
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá analýzou geomorfologických projevů neotektonické aktivity podél úpatního zlomu jihoamerického pohoří Cordillera Blanca. Obsahuje základní fyzickogeografickou charakteristiku pohoří s důrazem na geologii, geomorfologii a teoretický koncept týkající se tvarů na zlomových svazích a neotektonické aktivity. V praktické části práce je mapováno vybrané území pohoří pomocí snímků aplikace Google Earth na základě něhož, jsou analyzovány a inventarizovány tvary související s aktivními tektonickými procesy pohoří Cordillera Blanca. Dále jsou z digitálního modelu terénu vytvořeny a analyzovány podélné profily vodních toků, které protékají napříč zlomovou oblastí. Analyzována je i bloková stavba pohoří. Klíčová slova Cordillera Blanca, geomorfologie, morfometrie, neotektonika, Peru
Abstract v angličtině:
Abstract The study deals with analysis of of geomorphological pronunciation of neotectonics along the based on fault slope in the South American Cordillera Blanca range. It contains research about physical-geographycal characteristic of the mountain range with the focus on geology, geomorphology and the theoretical concept of forms on fault slopes and neotectonic acitivity. In the practical part of the thesis, the selected area of the mountain range was mapped using Google Earth imagery. On the base of created map the forms associated with the active tectonic uplift of the Cordillera Blanca were analyzed and invented. Then the longitudinal profiles of rivers that flow across the fault zone were created and analyzed from the digital terrain model. The block structure of the mountain range was analyzed too. Keywords Cordillera Blanca, geomorphology, morphometry, neotectonics, Peru
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Burkytová 4.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Burkytová 23.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Burkytová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Burkytová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 152 kB