velikost textu

Vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost: komparace Německa a ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost: komparace Německa a ČR
Název v angličtině:
Impact of nuclear power plants decommissioning: comparison of Germany and the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Myslivcová
Vedoucí:
Jitka Holubcová
Oponent:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Id práce:
209716
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
energetická bezpečnost, jaderná energetika, odstavování jaderných elektráren, energetický mix, Německo, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
energy security, nuclear energy, decommissioning of nuclear power plants, energy mix, Germany, Czech Republic
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce zkoumá vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost dvou evropských zemí – Německa a České republiky. V práci se autorka nejdříve zaměřuje na teoretické ukotvení energetické bezpečnosti. V praktické části jsou následně zkoumány obě země z pohledu jejich energetických mixů, politik a infrastrukturního propojení. To je také výchozím bodem pro komparaci vlivu odstavení jaderných elektráren. Autorka představuje celkem tři scénáře, jak nahradit jadernou energii, přičemž zkoumá, jak se německá a česká energetická bezpečnost změní. Prvním scénářem je využití pouze energie z obnovitelných zdrojů. Druhou variantu představuje kombinace obnovitelných zdrojů energie a uhlí. Třetí možností je opět určitý podíl obnovitelných zdrojů energie spolu se zemním plynem. Autorka dochází v předkládané práci k závěru, že i přes existenci různých možných kombinací jak nahradit jadernou energii, si obě země v rámci energetické bezpečnosti pohorší.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis examines the effect of decommissioning of nuclear power plants on the energy security of two European countries – Germany and the Czech Republic. First, the author focuses on theoretical anchoring of energy security. The practical part then examines both countries from the perspective of their energy mixes and policies and infrastructure interconnection. This is the starting point for the comparison of the effects of the decommissioning of nuclear power plants. Second, the author presents three scenarios to replace nuclear energy, exploring how German and Czech energy security will change. The first scenario is the use of renewable energy only. The second option is a combination of renewable energy and coal. Finally, the third option is again a certain proportion of renewable energy along with natural gas. Last but not least, the author concludes in the presented paper that, despite the various possible combinations of how to replace nuclear energy, both countries would be worse off within the framework of energy security.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Myslivcová 905 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Myslivcová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Myslivcová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jitka Holubcová 12.91 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 152 kB