velikost textu

Rodinná politika v kontextu nových sociálních rizik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodinná politika v kontextu nových sociálních rizik
Název v angličtině:
Family Policy in the Context of New Social Risks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Tomáš Waloszek
Oponent:
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Id práce:
209715
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina; Rodinná politika; Nová sociální rizika; Postindustriální společnost; Sociální práce s rodinou; Diskurz; Diskurzivní analýza; Kritická diskurzivní analýza
Klíčová slova v angličtině:
Family; Family policy; New social risks; Post-industrial society; Social work with family; Discourse; Discursive analysis; Critical discourse analysis
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je poznání způsobu, zdali a jak (jakými diskurzy) strategické dokumenty rodinné politiky České republiky konstruují nová sociální rizika. Předložená rigorózní práce se tak zabývá rodinnou politikou a souběžně fenoménem nových sociálních rizik. Struktura společnosti se proměňuje. Společně s novou strukturou společnosti se vynořují i nová sociální rizika a nové druhy sociálních problémů. Otázkou, kterou si v souvislosti s tímto práce klade je, zdali a jak odráží tuto skutečnost rodinná politika České republiky. Práce diskutuje problematiku, zdali a jakým způsobem rodinná politika zohledňuje nová sociální rizika, jimž musejí rodiny s dětmi v současné době čelit. Ve svém dílčím provedení však neopomíná ani roli sociální práce. Na epistemologickém základě sociálního konstrukcionismu je v práci kvalitativní výzkumnou strategií užita metoda analýza dokumentů. Metodologicky je to diskurzivní analýza, jako jedna z tradic diskurzivně analytického výzkumu je pak zvolena kritická diskurzivní analýza. Rigorózní práce je tedy vystavena (se specifikací České republiky) na kritické diskurzivní analýze strategických dokumentů rodinné politiky (2005 - 2017). Klíčová slova Rodina; Rodinná politika; Nová sociální rizika; Postindustriální společnost; Sociální práce s rodinou; Diskurz; Diskurzivní analýza; Kritická diskurzivní analýza
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the rigorosum thesis is to understand the way whether and how (what discourses) strategic documents of family policy of the Czech Republic construct new social risks. The presented rigorosum deals with family policy and the parallel phenomenon of new social risks. The structure of society is changing. Together with the new structure of society, new social risks and new kinds of social problems emerge. The question is whether this fact reflects the family policy of the Czech Republic. The thesis discusses whether family policy at all takes into account (what way) the new social risks faced by families with children. In its sub-project, however, it does not neglect the role of social work. On an epistemological basis of social constructionism is in the thesis of qualitative research strategy used method of analysis of documents. Methodologically, it is a discourse analysis, one of the possibility of discourse-analytical research is chosen a critical discourse analysis. The thesis is therefore subjected to a critical discursive analysis of strategic family policy documents (2005- 2017), with the specification of the Czech Republic. Keywords Family; Family policy; New social risks; Post-industrial society; Social work with family; Discourse; Discursive analysis; Critical discourse analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Tomáš Waloszek 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Tomáš Waloszek 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Tomáš Waloszek 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.42 MB