velikost textu

Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech.
Název v angličtině:
A study of compressiblity and properties of tablets from coprocessed dry binder with manntol and croscarmellose sodium for orodispersible tablets.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Martina Kamarýtová
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Id práce:
209714
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Studentka: Martina Kamarýtová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech. Tato práce se zabývá studiem přímo lisovatelných tabletovin a tablet s látkou Parteck® ODT, která je určená pro tablety dispergovatelné v ústech. Je hodnocen vliv tří mazadel na vlastnosti tabletovin a tablet. Testovaná mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentracích 0,5 a 1 %. Jsou testovány tokové vlastnosti, lisovatelnost, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla nezlepšila sypnost látky Parteck® ODT. Celková energie lisování rostla s lisovací silou a její nejvyšší hodnoty vykazovala směs s 0,5 % stearanu hořečnatého. Hodnoty plasticity klesaly s lisovací silou, nejvyšší byly v případě směsi s 0,5 % stearylfumarátu sodného. Vytlačovací síla rostla s lisovací silou, nejefektivnější vliv na její snížení měl stearan vápenatý. Pevnost tablet v tahu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs s 1 % stearanu vápenatého. Nebylo prokázáno, že doba rozpadu tablet roste s lisovací silou a nebyl zaznamenán vliv vyšší koncentrace hydrofobních mazadel. Hodnoty dob rozpadu splňovaly lékopisný limit pro tablety dispergovatelné v ústech.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Martina Kamarýtová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A study of compressibility and properties of tablets from coprocessed dry binder with mannitol and croscarmellose sodium for orodispersible tablets. This thesis deals with the study of directly compressible tableting materials and tablets with Parteck® ODT, which is designed for orodispersible tablets. The effect of three lubricants on the properties of tableting materials and tablets is evaluated. Tested lubricants are magnesium stearate, calcium stearate and sodium stearyl fumarate in concentrations of 0,5 and 1 %. Flow properties, compressibility, ejection force, tensile strength and disintegration time of tablets are tested. The compressibility is evaluated by the energy profile of compression process. Lubricants did not improve the flowability of Parteck® ODT. The total energy of compression increased with compression force and highest values were at the tableting material with 0,5 % magnesium stearate. The values of plasticity decreased with compression force, highest values were at the tableting material with 0,5 % sodium stearyl fumarate. The ejection force increased with compression force, the addition of calcium stearate had the most effective influence. The tensile strength of tablets increased with the compression force, the lowest values were at the tableting material with 1 % calcium stearate. It was not proven that disintegration time of the tablets increases with the compression force and with higher concentration of hydrophobic lubricants. The values of disintegration time met the requirements of the pharmacopoeial limit for orodispersible tablets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Kamarýtová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Kamarýtová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Kamarýtová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 93 kB