velikost textu

Mediální reprezentace bytové krize

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální reprezentace bytové krize
Název v angličtině:
Media Representations of the Housing Crisis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Krtička
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Samec
Oponent:
Mgr. Jan Sládek
Id práce:
209706
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bydlení|bytová krize|média|diskurz|analýza diskurzu|reprezentace
Klíčová slova v angličtině:
housing|housing crisis|media|discourse|discourse analysis|representations
Abstrakt:
Abstrakt Práce analýzou diskurzu zkoumá mediální reprezentace pražské bytové krize v letech 2016–2018. Analýza se zaměřuje na specifika jednotlivých příspěvků z hlediska užívané rétoriky, referencí a rámců — ve vztahu k širšímu institucionálnímu kontextu. Teoreticky práce vychází z britských kritických studií bydlení a z pojetí analýzy diskurzu N. Fairclougha. V daném období byly v mediích identifikovány dva typické způsoby vypovídání o bytové krizi, které jsem označil za deregulační a protektivní diskurzní typy. Tyto dva typy se lišily jak v samotné definici krize, tak v argumentačních strategiích utvářejících obrazy klíčových subjektů zodpovědných za současnou krizi a její řešení. Ve studovaném období byl v mediálním prostoru dominantní diskurzní typ deregulační, zatímco protektivní typ představoval kritickou opozici. Klíčová slova Bytová krize, bydlení, média, reprezentace, diskurz, analýza diskurzu
Abstract v angličtině:
Abstract Discourse analysis is used in this thesis to study media representations of Prague’s housing crisis during the years 2016–2018. Focus of the analysis itself is on the specific use of rhetoric, references and framing in individual texts—in relation to wider institutional context. Theoretically is the thesis based on British critical housing studies and N. Fairclough’s approach to discourse analysis. Two specific discourse types were identified in the set period, described as deregulatory discourse type and protective discourse type. These two discourse types differed both in the definition of the crises itself and in specific use of lines of argument — constructing images of main subjects responsible for the crisis itself and for its solutions. Deregulatory discourse type was dominating the media in the studied period, while the protective discourse type constituted a critical opposition. Keywords Housing crisis, housing, media, representations, discourse, discourse analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Krtička 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Krtička 189 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Krtička 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Krtička 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Samec 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Sládek 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB