velikost textu

Zážitkové a reflektivní metody ve výuce a jejich přínos pro učitele a žáky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zážitkové a reflektivní metody ve výuce a jejich přínos pro učitele a žáky
Název v angličtině:
Experience and reflective teaching methods and its benefit for the teacher and pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Diviš
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Vondřičková
Id práce:
209704
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, kompetence učitele, primární škola, výuka, inovace, akční výzkum, metody, zkušenostní učení, osobnostní a sociální výchova, reflexe
Klíčová slova v angličtině:
teacher, teacher´s competence, primary school, teaching, innovation, action research, experience learning, personal and social development, reflexion
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je zlepšení kvality výuky. Práce poukazuje na možnost využití akčního učitelského výzkumu při snaze o implementaci inovací v oblasti metod výuky žáků mladšího školního věku a současně rozvoj vlastních profesních kompetencí. Zdůvodňuje přínos aktivizujících zážitkových a reflektivních metod pro žáky při integraci cílů učiva z oblasti společenskovědních témat a cílů osobnostní a sociální výchovy. Teoretická část mapuje odborné zázemí úzce souvisejících témat s danou problematikou jako jsou profesní kompetence učitele, rozvoj učitelů primární školy, inovativní metody ve výuce, osobnostní pojetí výuky, aktivizační metody, zkušenostní učení, zážitková pedagogika, akční učitelský výzkum, reflexe a sebereflexe. Dále také mapuje zázemí pro zážitkové a reflektivní metody s oporou o Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praktická část popisuje celý akční učitelský výzkum. Dvojím způsobem zachycuje sebereflektivní charakteristiku učitele na počátku akčního učitelského výzkumu, dosavadní zkušenosti se zážitkovými a reflektivními metodami výzkumníka a schéma postupu akčního učitelského výzkumu. Dále všechny dílčí fáze, jakými jsou sběr informací a jejich vyhodnocení, všechny realizované aktivity a jejich podrobný popis. Popis vybraných realizovaných aktivit obsahuje podrobný rozbor příprav, sleduje průběh realizace a zaznamenává vlastní reflexi aktivit. Zpětná vazba akcentuje podstatná zjištění učitele. Plněné cíle pro žáka a podstatná zjištění učitele jsou v závěru akčního učitelského výzkumu vytříděna, zobecněna a shrnuta. Záznam o nabytých zkušenostech v závěru akčního učitelského výzkumu prokazuje posun v rozvoji profesních činností učitele. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, kompetence učitele, primární škola, výuka, inovace, akční výzkum, metody, zkušenostní učení, osobnostní a sociální výchova, reflexe
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the work is to improve the quality of teaching. The work points to the possibility of using action teacher research in an effort to implement innovations in the field of teaching methods for younger school age students and at the same time the development of their own professional competencies. It justifies the contribution of activating experiential and reflective methods for pupils in integrating the goals of the curriculum in the field of social science topics and the goals of personal and social education. The theoretical part maps the professional background of closely related topics such as teacher professional competencies, development of primary school teachers, innovative teaching methods, personality concepts, activation methods, experiential learning, experiential pedagogy, action teacher research, reflection and self-reflection. It also maps the background for experiential and reflective methods with support on the Framework Educational Program for Basic Education. The practical part describes the whole action teacher research. It captures in two ways the self- reflective characteristics of a teacher at the beginning of action teacher research, previous experience with the researcher's experiential and reflective methods, and a scheme of action teacher action research. Furthermore, all sub-phases, such as information collection and evaluation, all implemented activities and their detailed description. The description of selected implemented activities contains a detailed analysis of preparations, monitors the course of implementation and records the actual reflection of activities. Feedback emphasizes the teacher's essential findings. The fulfilled goals for the pupil and the essential findings of the teacher are sorted, generalized and summarized at the end of the action teacher research. The record of the experience gained at the end of the action teacher research shows a shift in the development of the teacher's professional activities. KEYWORDS teacher, teacher’s competence, primary school, teaching, innovation, action research, experience learning, personal and social development, reflexion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Diviš 1.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václav Diviš 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Diviš 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Diviš 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Vondřičková 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 153 kB