velikost textu

Změna pohybových schopností hráčů TSV Giesen Grizzlys a VK ČEZ Karlovarsko po kondiční přípravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna pohybových schopností hráčů TSV Giesen Grizzlys a VK ČEZ Karlovarsko po kondiční přípravě
Název v angličtině:
Change of physical abilities of TSV Giesen Grizzlysw and VK ČEZ Karlovarsko players after condition training
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Lukešová
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
209698
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohybová schopnost,volejbal, kondiční příprava
Klíčová slova v angličtině:
physical ability, voleyball, condition training
Abstrakt:
NÁZEV: Změna pohybových schopností hráčů TSV Giesen Grizzlys a VK ČEZ Karlovarsko po kondiční přípravě AUTOR: Bc. Tereza Lukešová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ANOTACE Práce je zaměřena na kondiční přípravu volejbalistů ze dvou nejvyšších soutěží mužů, a to české Uniqa extraligy a německé Bundesligy. Práce vznikla díky testování pohybových schopností dvanácti respondentů z obou týmů. Byly použity tyto testy: K-test, 200m sprint, přítahy na hrazdě, skok daleký z místa odrazem obounož, dosah jednoruč ve smečařském výskoku-absolutní dosah, dosah obouruč-blokařký dosah. První část práce obsahuje všeobecné informace z odborné literatury o volejbale a seznámení s jednotlivými pohybovými schopnostmi, ze kterých následně práce vychází a je tedy nutno se s nimi seznámit. Výzkumná část analyzuje již zmiňovanou formou testů pohybových schopností respondentů před kondiční přípravou a následně během sezóny, tedy zhruba v prosinci. V závěru vyhodnocuji výsledky získané tímto výzkumem a porovnávám je s jednotlivými kondičními přípravami týmů. Práce je určena převážně pro pokročilé hráče či trenéry volejbalu. KLÍČOVÁ SLOVA: pohybová schopnost, volejbal, kondiční příprava
Abstract v angličtině:
TITLE: Change of physical abilities of TSV Giesen Grizzlys and VK ČEZ Karlovarsko players after condition training AUTHOR: Bc. Tereza Lukešová DEPARTMENT: Department of Physical Education SUPERVISOR: PaedDr. Ladislav Pokorný ANNOTATION The work is focused on fitness training of volleyball players from two top men's competitions, and on the Czech Uniqa extraleague and the German Bundesliga. Work through testing of motor skills of twelve respondents from both teams. These were the tests: K-test, 200m sprint, trapeze, long jump, rebound reach range, reach, two-hand reach range. The first part of the thesis contains general information about volleyball literature and familiarization with movement abilities, with regard to work and work with them. The research part analyzes the already mentioned form of tests of motor abilities of the respondents before conditioning during the season, ie also in December. In conclusion, the results of this research and comparison with fitness training of the teams were evaluated. The work is intended mainly for advanced players or volleyball coaches. KEYWORDS: physical ability, voleyball, condition training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Lukešová 1.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Lukešová 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Lukešová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Lukešová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 626 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 152 kB