velikost textu

Zjišťování parametrů kvality výuky chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjišťování parametrů kvality výuky chemie
Název v angličtině:
Assessing the parametres of quality of chemistry education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Andrea Rozkydalová
Id práce:
209692
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (RIGO CH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parametry kvalitní výuky, kvalita výuka chemie
Klíčová slova v angličtině:
chemistry tuition quality, quality tuition parametres
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavní náplní této diplomové práce bylo zjišťování a posuzování parametrů kvality výuky chemie na středních a základních školách. V práci jsou zahrnuty pohledy na kvalitu výuky v obecné rovině a poté vztaženy k přírodovědnému vzdělávání a k chemii. Dále je pozornost věnována systému kurikulárních dokumentů a standardům. Dále jsou v ní popsány postupy, popis průběhu a vyhodnocení výsledků. V této práci byl ověřen hodnotící nástroj při pilotáži na středních a základních školách. V práci je také část věnována hodnocení jednotlivých hodin hodnotícím nástrojem a jsou v ní zmíněny další možné faktory, které ovlivňují činnost učitele a tím i kvalitu výuky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main scope of this thesis was assessing and evaluation of parameters of quality of chemistry education at secondary and primary schools. In this thesis, there are views at education quality in general connected to the natural science education and specifically chemistry. Then the attention is being paid to the system of curricular documents and standards. Then there are written procedures, description of progress and results evaluation. In this thesis, an evaluation tool was verified during a pilot verification at secondary and elementary schools. A part of this thesis is dedicated to evaluation of individual lessons with the use of evaluation tool. Other possible factors which influence teachers’ activity and education quality itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Rozkydalová 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Rozkydalová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Rozkydalová 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB