velikost textu

Role střevní mikrobioty v rozvoji Alzheimerovy demence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role střevní mikrobioty v rozvoji Alzheimerovy demence
Název v angličtině:
The role of intestinal microbiota in the development of Alzheimer's dementia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Hakenová
Vedoucí:
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Vodička
Konzultant:
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Id práce:
209675
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mikrobiota, Alzheimerova demence, stárnutí, zánět, psychobiotika
Klíčová slova v angličtině:
microbiota, Alzheimer´s dementia, aging, inflammation
Abstrakt:
Abstrakt Zachování zdraví ve vyšším věku závisí na funkci biologických homeostatických systémů (nervové, endokrinní a imunitní činnosti), v čemž hraje klíčovou roli biologická interakce mezi těmito systémy a střevní mikrobiotou. Jednou z mimořádně závažných chorob typických pro vyšší věk je Alzheimerova demence (AD), která je nejčastější příčinou demence na světě. Tato nemoc je doprovázena poruchami kognitivních funkcí, které jsou asociovány s hromaděním amyloidních plaků a neurofibrilárních vláken v mozkové tkáni. Během stárnutí dochází přirozeně k biologickým změnám, v důsledku čehož dochází ke snížení funkční kapacity organismu, to je doprovázeno i zvýšeným rizikem zánětlivých procesů, které se podílejí na etiologii několika chronických patologických stavů, včetně neurodegenerativních procesů. Tyto modulační procesy jsou spojeny s oxidačním stresem a střevní dysbiózou. Ve vědecké literatuře je velmi dobře doloženo, že ve stárnutí dochází k výrazným změnám ve složení střevní mikrobioty. Tyto změny mohou vést k řadě biologických změn včetně zvýšení propustnosti střevní stěny a tím způsobovat zvýšený průnik řady biologicky aktivních látek do těla. To může být může být rizikový faktor rozvoje zánětu i v mozkové tkáni či dokonce rozvoje neurodegenerace. Modifikace střevní mikrobioty může mít tedy pozitivní terapeutické účinky na patogenezi AD.
Abstract v angličtině:
Abstract Preserving health at a higher age depends on the function of biological homeostatic systems (neural endocrine and immune activities), where the biological interaction between these systems and the intestinal microflora plays a key role. One of the most serious diseases associated with aging is Alzheimer's dementia (AD) and it is the most common cause of dementia in the world. This disease is accompanied by cognitive impairment associated with accumulation of amyloid plaques and neurofibrillary fibres in brain tissue. Naturally, biological changes occur during the process of aging, resulting in reduced functional capacity of the organism, accompanied by an increased risk of inflammatory processes involved in the etiology of several chronic, pathologies, including neurodegenerative processes. These modulatory processes are associated with oxidative stress and intestinal dysbiosis. It is already well documented in the scientific literature that significant changes in the composition of intestinal microbiota occur in aging. These changes can lead to several biological changes, including increased permeability of the intestinal barrier, thereby causing the increased penetration of many biologically active substances into the body. This may be a risk factor for the development of inflammation in both brain tissue and even the risk of developing neurodegeneration. Thus, modification of the intestinal microbiota may have positive therapeutic effects on AD pathogenesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Hakenová 478 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Hakenová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Hakenová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Valeš, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Vodička 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB