velikost textu

Vliv postavení chodidla na velikost Q úhlu u pacientů s bolestivými syndromy kolenního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv postavení chodidla na velikost Q úhlu u pacientů s bolestivými syndromy kolenního kloubu
Název v angličtině:
The influence of foot position on the size of the Q angle in patients with painful knee joint syndromes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Zimová
Vedoucí:
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Holubová
Id práce:
209669
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plochonoží, bolesti kolenního kloubu, myofasciální řetězce, plantogram
Klíčová slova v angličtině:
flat feet, pes planus, fallen arches, knee joint pain, myofascial chains, plantogram
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Barbora Zimová Název: Vliv postavení chodidla na velikost Q úhlu u pacientů s bolestivými syndromy kolenního kloubu Cíl: Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu chodidla na postavení kolenního kloubu, konkrétně zda má stupeň plochonoží vliv na velikost Q úhlu, případně zdali může aktivní korekce chodidla tento úhel změnit. Dále je úkolem této práce porovnat, zda mají bolestivé syndromy kolenního kloubu vliv na tyto parametry. Metody: Skupina 40 probandů s celkovým průměrným věkem 27 let a jednostranným bolestivým syndromem kolenního kloubu, minimálně 6 měsíců od případného prodělaného úrazu/ operace, absolvovala komplexní klinické vyšetření se zaměřením na zkoumané aspekty spojené s obtížemi kolenního kloubu. Následovalo zhotovení plantogramu - vyšetření zatížení chodidla přístrojem firmy Pedikom, pořízení fotografie pro vyhodnocení Q úhlu a orientačního postavení v hleznu doplňující kvalitativní hodnocení snímku plosky nohy. Poté byla provedena aktivní korekce postavení chodidla a jednoduché cvičení na podporu podélné klenby nohy pomocí aktivace myofasciálních řetězců s ní souvisejících. Následně byla obě měření zopakována. K vyhodnocení velikosti Q úhlu byl využit program Scodiac, kvalitativní hodnocení barometrického snímku plantogramu bylo doplněno o výpočet indexu plochonoží Chippaux - Šmiřák. Statická analýza byla provedena v programu RStudio. Výsledky: Bylo potvrzeno, že aktivní korekce plosky má statisticky významný vliv na velikost Q úhlu, což znamená, že korekce plosky pomocí aktivace myofasciálních řetězců může do jisté míry korigovat velikost Q úhlu. Významný vliv stupně plochonoží na velikost Q úhlu, ani výskyt vyššího stupně plochonoží a větší velikosti Q úhlu u dolní končetiny s bolestivým syndromem kolenního kloubu nebyl statisticky prokázán. Závěr: Byl prokázán vliv aktivní korekce plosky nohy pomocí myofasciálních řetězců na postavení kolenního kloubu. Souvislost nadměrné velikosti Q úhlu a stupně plochonoží s výskytem bolestivého syndromu kolenního kloubu nebyla prokázána. Klíčová slova: plochonoží, bolesti kolenního kloubu, myofasciální řetězce, plantogram
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Barbora Zimová Title: The influence of foot position on the size of the Q angle in patients with painful knee joint syndromes Objectives: This master thesis aims to assess the effect of the foot on the position of the knee joint, particularly whether the degree of flat-footedness affects the Q angle and whether an active foot correction can change this angle. Furthermore, this thesis aims to compare whether painful knee joint syndromes affect these parameters in any way. Methods: A group of 40 probands with a total average age of 27 years and a unilateral painful knee joint syndrome, at least 6 months apart from incidental injuries/surgeries, underwent a complex clinical examination with a focus on the researched aspects associated with knee joint problems. This was followed by the making of a plantogram - - an examination of the pressure distribution of the foot by a machine from the company Pedikom, taking a photograph to evaluate the Q angle and the orientation of the talus position, complementing the qualitative evaluation of the sole image. An active correction of the foot position was then performed along with a simple exercise to support the longitudinal arch of the foot by activating the myofascial chains associated with it. The two examinations were then repeated. The evaluation of the Q angle was done with the software Scodiac, the qualitative evaluation of the barometric image of the plantogram was supplemented by a calculation of the foot arch index Chippaux - Šmiřák. The static analysis was done with the software RStudio. Results: It was confirmed, that an active correction of the sole has a statistically significant effect on the size of the Q angle, which means, that a correction of the sole through an activation of the myofascial chains may, to a certain extent, correct the size of the Q angle. A significant effect of the degree of flat-footedness on the size of the Q angle or the presence of an increased degree of flat-footedness and a larger size of the Q angle in the lower limb with painful knee syndrome was not statistically proven. Conclusion: The effect of an active correction of the sole using myofascial chains on the position of the knee joint was confirmed. The association between an excessive Q angle size and the degree of flat-footedness with the occurrence of painful knee syndrome wasn’t established. Keywords: flat feet, pes planus, fallen arches, knee joint pain, myofascial chains, plantogram
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Zimová 9.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Zimová 6.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Zimová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Zimová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Holubová 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB