velikost textu

Řízení ve věcech manželských

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení ve věcech manželských
Název v angličtině:
Proceedings in matrimonial cases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Schopp
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
209668
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Manželství, Rozvod, Řízení
Klíčová slova v angličtině:
Marriage, Divorce, Proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Má diplomová práce je věnována řízení ve věcech manželských – jmenovitě řízení o povolení uzavřít manželství a řízení ve statusových věcech manželských. Z jednotlivých řízení však největší pozornost patří řízení o rozvod manželství, a to hlavně proto, že se jedná o řízení nejběžnější a zároveň představuje aktuální společenský jev. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, úvodu a závěru. První část řadí řízení ve věcech manželských dle systematiky práva do nesporných řízení, jimiž se následně obecně zaobírá a porovnává odlišnosti od řízení sporných. Dále popisuje, proč a jak došlo k oddělení nesporných řízení od občanského soudního řádu, a vzájemný vztah zákona o zvláštních řízeních soudních a občanského soudního řádu. Druhá kapitola už se věnuje řízením ve věcech manželských nejprve obecně, na úvod také definuje manželství jako takové, uvádí konkrétní řízení, která mezi řízení ve věcech manželských řadíme, a následně podrobněji popořadě rozebírá jednotlivá řízení, srovnává shodné prvky a odlišnosti. Řízení o rozvod manželství je však až součástí následující samostatné kapitoly. Speciální část této práce náleží rozvodu manželství, jež obsahuje jednak kapitolu pozorující rozvod manželství očima sociologie, jednak kapitolu zabývající se hmotněprávní úpravou rozvodu manželství, navazuje provázání s procesní úpravou rozvodu manželství rozdělenou do několika podkapitol. Hlavním cílem této práce je jednak poskytnout ucelený přehled o řízeních ve věcech manželských, jednak postupně jednotlivá řízení probrat a vzájemně porovnat. Speciální pozornost je pak věnována řízení o rozvod manželství, které je rozebráno nejpodrobněji.
Abstract v angličtině:
Abstract My master thesis is dedicated to proceedings in matrimonial cases – namely proceedings of marriage authorization and status matrimonial case proceedings. However, the main focus of my thesis is dedicated to divorce proceedings mainly because it is the most frequent proceeding from all in matrimonial cases and also because divorce represents a social phenomenon of current society. The whole thesis is composed of three main segments along with an introduction and conclusion. The first segment of my thesis classifies proceedings in matrimonial cases in accordance with legal taxonomy as a part of uncontested proceedings. Then further describes the reason of division of uncontested proceedings from the Code of Civil Procedure and also relation between the Code of Civil Proceedings and the Act of Special Court Proceedings. The following chapter engages in proceedings in matrimonial cases at first generally, then introduces the institute of marriage itself, follows enumeration on all types of matrimonial proceeding, analyses them and compares their differences and resemblances. Nevertheless divorce procedure is described in detail in the next segment of my thesis. A separate part is dedicated to the divorce of marriage which consists of several chapters including divorce from sociological point of view, regulation of a divorce in substantive law, ensues divorce proceedings divided in many subchapters. The aim of my thesis is to provide a compact overview of Proceedings in Matrimonial Cases, analyse each procedure separately along with comparing the differences and similarities between them. It is worth mentioning special focus will be put on Divorce Proceedings which will be analysed in more depth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Schopp 698 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Schopp 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Schopp 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB