velikost textu

Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Berounky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Berounky
Název v angličtině:
Development of water quality in the Berounka river catchment area
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleš Wild
Vedoucí:
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Oponent:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Id práce:
209657
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Povodí Berounky;kvalita vody;odtokový režim;nitráty;organické látky;znečištění vody;mapování jakosti vody
Klíčová slova v angličtině:
Berounka river;water quality, water régime;nitrate;organic substances;water pollution;water quality mapping
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je vyhodnotit, popsat a odůvodnit změny a vývoj jakosti vody a vybraných ukazatelů znečištění v povodí Berounky. Součástí práce je rešerše pojmu jakost vody a analýza získaných výsledků. Tato data pocházejí z konce 60. let 20. století až do současnosti. Pomocí základních statistických prostředků boudou analyzovány základní koncentrace látek s hledáním největších změn a rozdílů v průběhu sledovaného období. Naměřené výsledky jsou pak převedené do mapového nebo grafického výstupu. Na základě zjištěných údajů je možné vytvořit dlouhodobější představu o stavu jakosti vody a o jejím vývoji v povodí Berounky během posledních 60 let. Klíčová slova: povodí Berounky, kvalita vody, odtokový režim, nitráty, organické látky, znečištění vody, mapování jakosti vody
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to evaluate, describe and justify changes and development of water quality and selected indicators of pollution in the Berounka river basin. Part of the thesis is a review of the concept of water quality and analysis of obtained results. These dates come from the late 1960s to the present day. The basic statistical means will be used to analyze the basic concentrations of substances with the search for the biggest changes and differences during the monitored period. The measured results are then converted into maps or graphic outputs. Based on the data obtained, it is possible to create a longer-term picture of the water quality and its development in the Berounka river basin over the last 60 years. Key words: Berounka river, water quality, water régime, nitrate, organic substances, water pollution, water quality mapping
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Wild 9.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Wild 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Wild 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 152 kB